Zasadniczo dochody inne niż uzyskane ze stosunku pracy podlegają w Chińskiej Republice Ludowej opodatkowywaniu 20-proc. ryczałtem. Jakie dochody będą w ten sposób opodatkowane?
KATARZYNA WIECHOWSKA
doradca podatkowy, starszy menedżer w Pricewaterhouse-Coopers
Do tak opodatkowanej grupy dochodów należą: należności licencyjne, dochody z najmu, przychody z praw autorskich, odsetki i dywidendy, zyski ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości oraz inne zyski. Natomiast chińskie prawo podatkowe nie przewiduje podatku od spadków i darowizn.
Niezależnie od wskazanej zasady, opodatkowanie dochodów z najmu może różnić się lokalnie. Przykładowo, stawka podatkowa stosowana w odniesieniu do dochodów uzyskanych z najmu nieruchomości położonej w Beijing lub Szanghaju jest ustalana globalnie na podstawie obowiązujących stawek podatku od nieruchomości, podatku biznesowego, podatku dochodowego od osób fizycznych itd.
Ponadto podatnik uzyskujący dochody z najmu w kwocie nieprzekraczającej 4 tys. RMB (ok. 13 230 zł) może pomniejszyć dochód do opodatkowania o 800 RMB (ok. 2650 zł), natomiast powyżej tej kwoty - o 20-proc. koszty zryczałtowane. Dodatkowo ma prawo do odliczenia od tego dochodu innych podatków oraz wydatków na utrzymanie nieruchomości i jej remont do limitu w wysokości 800 RMB miesięcznie.
Dochody uzyskane z tytułu dywidend, należności odsetkowych lub licencyjnych podlegają, co do zasady, opodatkowaniu 20-proc. stawką zryczałtowaną w Chińskiej Republice Ludowej. Jednak w sytuacji, gdy dochody takie wypłacane przez podmiot chiński uzyskuje osoba posiadająca status polskiego rezydenta podatkowego, mogą być one opodatkowane również w Polsce. W przypadku gdy odbiorca tych wypłat jest ich właścicielem, na podstawie odpowiednich przepisów polsko-chińskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, podatek pobierany w Chinach od dochodów odpowiednio z dywidend, należności odsetkowych lub licencyjnych nie może przekroczyć 10 proc. ich kwoty brutto. Ponadto kwota podatku chińskiego zostanie potrącona od podatku dochodowego należnego w Polsce, ale takie potrącenie nie może przekroczyć kwoty podatku polskiego obliczonego od tego dochodu zgodnie z ustawodawstwem podatkowym i praktyką (tzw. metoda odliczenia proporcjonalnego).
Dodatkowo w przypadku dochodów z odsetek lub dywidend chińskie prawo podatkowe nie przewiduje żadnych odliczeń. Natomiast podstawę do opodatkowania z tytułu należności licencyjnych podatnik może pomniejszyć o 800 RMB (przy przychodzie w wysokości nie przekraczającej 4 tys. RMB) lub o 20 proc. kosztów zryczałtowanych (przy przychodzie powyżej tego limitu).
Dochody osiągnięte z tytułu działalności wykonywanej osobiście są opodatkowane w Chinach według stawek podatkowych od 20 do 40 proc. Podatnik ma prawo do odliczenia RMB 800, jeśli uzyskał dochody nieprzekraczające kwoty 4 tys. RMB lub równowartość 20 proc. dochodu, jeżeli jego dochód przekroczył ustalony limit. Wysokość takich odliczeń może różnić się lokalnie.
Warto jeszcze dodać, że w celu ustalenia podstawy opodatkowania zyski z przeniesienia ruchomości i nieruchomości mogą zostać pomniejszone o pierwotną wartość własności oraz uzasadnione koszty poniesione w związku z tą własnością.