Minister finansów zaniechał do końca roku poboru podatku dochodowego od środków pochodzących z funduszy europejskich.
Rozporządzenie ministra finansów z 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) (Dz.U. nr 62, poz. 509) wprowadza zaniechanie poboru PIT oraz CIT od środków pomocowych otrzymanych w okresie od 26 maja 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. przyznanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Chodzi o środki przyznane podatnikom – uczestnikom projektu w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na: rozwój przedsiębiorczości, w tym na cele inwestycyjne dla uczestników projektu oraz na wsparcie pomostowe wypłacane w postaci pomocy finansowej.
Dotyczy to działań pomocowych stanowiących pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu ministra rozwoju regionalnego z 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. z 2008 r. nr 90, poz. 557 i nr 224, poz. 1484).
Rozporządzenie obowiązuje od 21 kwietnia.