MIROSŁAW MICHNA

doradca podatkowy, partner, Doradztwo Podatkowe KPMG

Wiążące interpretacje przepisów podatkowych są wydawane w dwóch formach jako interpretacje ogólne i indywidualne. Pełnią one zarówno funkcję informacyjną, wskazując, jaki przepis należy zastosować w konkretnej sytuacji, jak i gwarantują podatnikowi (płatnikowi lub inkasentowi) bezpieczeństwo, pozwalając na uniknięcie negatywnych skutków podjętych działań. Interpretacje ogólne są wydawane z urzędu przez ministra finansów i publikowane w Dzienniku Urzędowym ministra. Ich celem jest ujednolicenie rozbieżnych stanowisk organów podatkowych z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Natomiast interpretacje indywidualne sporządza się na indywidualny wniosek - zapytanie podatnika (płatnika lub inkasenta). Wydawane są przez ministra finansów, w imieniu którego działają dyrektorzy izb skarbowych w Katowicach, Bydgoszczy, Warszawie i Poznaniu. W odniesieniu do podatków lokalnych interpretacje takie są wydawane przez organ gminy. Interpretacje mają charakter wiążący. Oznacza to, że chronią podatnika stosującego się do zawartych w nich wniosków, wiążąc w takim zakresie organy podatkowe właściwe dla podatnika.

Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej i ogólnej przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy. W praktyce zatem brak jest możliwości nałożenia obowiązku zapłaty podatku do końca okresu związania organu podatkowego wydaną interpretacją. W przypadku rocznego rozliczenia podatków jest to okres do końca roku podatkowego, a w przypadku miesięcznego rozliczenia podatków - okres do końca miesiąca, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną oraz miesiąc następny. Związanie organu dotyczy wyłącznie interpretacji wydanej w odpowiedzi na zapytanie dotyczące zdarzeń mających nastąpić w przyszłości. Interpretacja wydana w zakresie zdarzeń, które już nastąpiły, chroni jedynie w zakresie odsetek za zwłokę i odpowiedzialności karnej skarbowej. Niedotrzymanie trzymiesięcznego terminu na wydatnie interpretacji powoduje, że uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął ten termin, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska podatnika.