■ TERMIN ZAPŁATY PODATKU. 16 sierpnia mija termin na odprowadzenie podatku od nieruchomości przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem są grunty, budynki, budowle, a także urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

Więcej www.mf.gov.pl

■ PODATNIK VAT ZAPŁACI PCC. Jeśli podatnik VAT udziela jednorazowo pożyczki i nie ma zamiaru udzielać takich pożyczek w przyszłości, to nie jest to działalność w zakresie VAT i od pożyczki należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych - stwierdził wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Sygn. akt III SA/Wa 3554/06

■ SZWECJA NIE STOSUJE WYROKÓW ETS. Komisja Europejska zaskarżyła władze szwedzkie za niepełne zastosowanie się do wcześniejszego wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Komisja/Szwecja (C-104/06), wydanego w styczniu 2007 r. Rozstrzygnięcie dotyczyło szwedzkiego systemu opóźniania opodatkowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej. Zgodnie z obowiązującymi w Szwecji przepisami, odroczenie opodatkowania takich dochodów możliwe jest, gdy przeznaczone zostaną one na zakup nieruchomości o tym samym charakterze. Odroczenie jest niedopuszczalne przy dochodach ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej, jeżeli nieruchomość sprzedana lub nabywana znajduje się za granicą.

Więcej www.taxnews.pl

■ RZECZNIK ETS O OPODATKOWANIU VAT DOSTAW WODY. Rzecznik generalny wydał opinię w sprawie C-442/05. Zdaniem rzecznika podłączenie instalacji należących do właściciela nieruchomości (tzw. podłączenie domowe) do sieci dystrybucji wody za opłatą naliczaną odrębnie przez spółkę świadczącą usługi w zakresie dostawy wody wchodzi w zakres pojęcia dostawa wody w rozumieniu VI Dyrektywy. Stanowi zatem razem z dostawą wody do nieruchomości jedną transakcję dla celów VAT.

Więcej www.taxnews.pl

■ UŁATWIENIA DLA PODATNIKÓW W GIŻYCKU. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku podjął współpracę ze wszystkim miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej działającymi na terenie powiatów giżyckiego i węgorzewskiego. Osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne mogą w swoich ośrodkach pomocy społecznej pobrać i złożyć wnioski o wydanie zaświadczenia o dochodach. Również bezpośrednio do tych ośrodków Urząd Skarbowy w Giżycku przesyła wydane zaświadczenia.

Więcej www.olsztyn.is.gov.pl

■ EGZAMINY W SIERPNIU. Przewodnicząca komisji egzaminacyjnej ds. doradztwa podatkowego prof. Jolanta Iwin-Garzyńska ogłosiła, że egzaminy ustne na doradcę podatkowego odbędą się 27, 28 i 30 sierpnia.

Więcej www.mf.gov.pl

■ PODATEK LINIOWY W BUŁGARII. Rząd bułgarski ogłosił decyzję o wprowadzeniu od 2008 roku liniowego podatku dochodowego od osób fizycznych. Przedstawiony projekt reformy zakłada także zmianę systemu ubezpieczeń społecznych i emerytalnych. Dziś stawki PIT w Bułgarii wynoszą od 20 do 24 proc. Stawka podatku liniowego miałaby wynosić 10 proc.

Więcej www.taxnews.pl