Zmiany w około 100 ustawach, w tym w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 14, poz. 114), która stanowi podstawę działania komisji orzekających i rzeczników dyscypliny, zakłada projekt ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych.

Nowością jest rozszerzenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych oraz doprecyzowanie przepisów o dotacjach.

Do tej pory żaden z ministrów finansów nie spieszył się ze zmianami w tej ustawie, mimo że właściwie co roku nowelizowana jest ustawa o finansach publicznych. Dostosowanie do nowych przepisów systemu dyscypliny finansów publicznych było więc konieczne.

Eksperci podkreślają jednak, że zmiany, które zaczną obowiązywać po wejściu w życie ustawy wprowadzającej, są niewystarczające. Porządkują one jedynie dotychczasowe regulacje w zakresie zamówień publicznych, a także dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych.

Obie te kwestie budziły spory i kontrowersje, zarówno wśród kierowników jednostek, którym zarzucono naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jak i wśród składów orzekających. Powstały więc dwie linie orzecznicze. Część członków komisji orzekających twierdziła, że środki z dotacji przekazane na zewnątrz sektora finansów publicznych nie są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, a zatem osoby dysponującej takimi środkami nie można uznać za osobę gospodarującą środkami publicznymi. Inni z kolei uznawali, że są to środki publiczne, a zatem osoby nimi dysponujące podlegają odpowiedzialności.

- Zmiany przesądzają o tym, że dotacje na rzecz podmiotów z sektora finansów publicznych podlegają specjalnemu reżimowi odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny, co na tle jeszcze obowiązujących przepisów budziło wątpliwości - przyznaje prof. Eugeniusz Ruśkowski, kierownik Katedry Finansów Publicznych i Prawa Finansowego Uniwersytetu w Białymstoku. Jego zdaniem kolejną znaczącą zmianą jest rozszerzenie odpowiedzialności z zakresu przepisów o zamówieniach publicznych.

- Zmiana związana jest z absorpcją środków unijnych i nowelizacjami przepisów o zamówieniach publicznych - wyjaśnił nasz rozmówca.

Jednak poza tymi zmianami, które należy ocenić pozytywnie, nie ma żadnych innych. Pozostałe przepisy dostosowują bowiem ustawę o odpowiedzialności do projektowanej nowej ustawy o finansach publicznych. Profesor Cezary Kosikowski, przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej uważa, że zmiany w ustawie o odpowiedzialności są kosmetyczne. Nie ma bowiem woli zmian w systemie dyscypliny finansów publicznych.

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl