Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok, który potwierdza, że urzędy skarbowe mogą nakładać dodatkowe zobowiązanie w podatku od towarów i usług, czyli 30-proc. sankcję VAT.

Naczelnik urzędu skarbowego określił kwotę do przeniesienia na przyszłe zobowiązanie podatkowe oraz ustalił dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Z nałożoną przez organ sankcją podatnik się nie zgodził. Dyrektor izby skarbowej podtrzymał jednak decyzję naczelnika. Spółka złożyła więc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Na wszystkich etapach postępowania podkreślała, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dające urzędowi skarbowemu prawo do nałożenia sankcji VAT są niezgodne z prawem wspólnotowym, a także z konstytucją.

Strona twierdziła, że sankcja jest w rzeczywistości kolejnym podatkiem nałożonym na podatnika, a świadczy o tym konstrukcja sankcji. Polska ustawa jest również niezgodna z VI Dyrektywą Unii Europejskiej, ponieważ w przepisach tych nie znajdujemy uregulowań pozwalających nałożyć dodatkową sankcję, a prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem polskim. Podatnik wskazał, że sąd ma możliwość zadania pytania prejudycjalnego do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

WSA w Warszawie oddalił jednak skargę. Uznał bowiem, że sankcja VAT nie jest dodatkowym zobowiązaniem podatkowym, a jedynie sankcją administracyjną za niedopełnienie obowiązków podatnika lub płatnika. Sąd przyznał również, że przepisy VI Dyrektywy nie przewidują sankcji w podatku od towarów i usług, ale nie sprzeciwiają się stosowaniu sankcji administracyjnej.

Sygn. akt III SA/Wa 272/07

SANKCJA ZA BŁĘDNE WYLICZENIE ZOBOWIĄZANIA

Sankcja VAT polega na ustaleniu dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 30 proc. kwoty zaniżenia tego zobowiązania. Podatnik zostanie ukarany sankcją w razie stwierdzenia, że w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe zapłaci też podatnik w razie stwierdzenia, że w złożonej deklaracji wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej.

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl