Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 16, 19 i 22 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów następujące kary i odszkodowania:

  • jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej przez właściwego ministra oraz dodatkowa składka ubezpieczeniowa w przypadku stwierdzenia pogorszenia warunków pracy;
  • kary, opłaty i odszkodowania z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska i niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień w dziedzinie BHP oraz odsetki od tych zobowiązań;
  • kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

Wskazane przepisy oznaczają - jak wyjaśniła Barbara Pyzel, doradca podatkowy w KPMG - że inne kary lub odszkodowania mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu, pod warunkiem że zostały wypłacone w celu uzyskania przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu.

- W praktyce organy podatkowe często kwestionują powiązanie odszkodowania z przychodem. Twierdzą, że samo dążenie do uniknięcia lub zmniejszenia straty nie jest wystarczającym powodem, aby odszkodowanie zaliczyć do kosztów. Dlatego podatnicy ryzykują, zaliczając do kosztów odszkodowania wypłacane w związku z zerwaniem umów z kontrahentami lub pracownikami, szczególnie jeśli zostały zasądzone przez sąd - argumentowała Barbara Pyzel.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl