Osoba, która otrzymywała w 2008 roku zasiłek dla bezrobotnych, musi złożyć zeznanie roczne, nawet gdy kwota świadczeń nie przekroczyła rocznego dochodu niepowodującego obowiązku zapłaty podatku.
Zasiłek pobierany w ciągu roku przez bezrobotnego podlega rozliczeniu w zeznaniu rocznym. Nawet jeśli był to jedyny dochód podatnika i nie przekroczył kwoty rocznego dochodu, który nie powoduje obowiązku zapłaty podatku (tj. kwoty 3091 zł), PIT trzeba wypełnić. Zasiłki dla bezrobotnych nie są zwolnione z podatku.
W przypadku zeznania PIT-37 kwoty z tytułu zasiłków należy wykazać w pozycji inne źródła. Jest to miejsce na wykazanie uzyskanych przez podatnika za pośrednictwem płatnika(ów) przychodów m.in. z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego oraz świadczeń wypłaconych z funduszów: Pracy oraz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jeżeli dochód podatnika w roku podatkowym nie przekroczył kwoty, która nie powoduje obowiązku zapłaty podatku, wystąpi nadpłata. W konsekwencji pobrany podatek zostanie zwrócony.
Trochę inna sytuacja ma miejsce w przypadku dofinansowania dla bezrobotnych, którzy chcą założyć własną firmę. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności są zwolnione z podatku.
Chodzi tu o środki wypłacane jednorazowo z Funduszu Pracy, m.in. na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, związane z podjęciem tej działalności (art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Takich jednorazowych wypłat nie trzeba wykazywać w PIT rocznym, bo są to środki zwolnione przez ustawodawcę z opodatkowania.