W myśl przepisów wykonawczych do ustawy o VAT faktury korygujące wystawia się również w przypadku stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub w kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. A zatem w razie pomyłki w stawce podatku od towarów i usług na fakturze VAT winno się wystawić fakturę korygującą ten błąd. Generalnie - w omawianym przypadku - faktura zakupu VAT pierwotna została ujęta w księgach rachunkowych w kwotach: 222,90 zł - kwota brutto, 208,32 zł - kwota netto oraz 14,58 zł - VAT (7 proc.). Z uwagi na błędnie zastosowaną stawkę VAT (7 proc.) dokonano korekty - skorygowano stawkę VAT do 22 proc. Zatem faktura po korekcie winna wyglądać następująco: 222,90 zł - kwota brutto, 182,70 zł - kwota netto oraz 40,20 zł - VAT (22 proc.).

Faktura korygująca VAT zmienia - jak wcześniej wspomniano - kwotę podatku od towarów i usług oraz kwotę netto - odpowiednio następuje zwiększenie oraz zmniejszenie o kwotę 25,62 zł. Korekta faktury powinna zostać ujęta w księgach rachunkowych w następujący sposób: 1) wartość netto zakupu: Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu”, 2) korekta VAT naliczonego: Wn konto 222-1 „VAT naliczony i jego rozliczenie”, 3) rozliczenie korekty zakupu: Wn konto 300 „Rozliczenie zakupu”, Ma konto 400 „Koszty według rodzajów” (w analityce: Zużycie materiałów i energii) lub Ma konto 730-1 „Wartość sprzedanych towarów”, w przypadku gdy zakupiony materiał lub towar został już aktywowany w koszty (wydany do zużycia) oraz równolegle zapis techniczny (na minus) dla zachowania czystości obrotów na kontach zespołu 4 bądź zespołu 7 Wn konto 400 „Koszty według rodzajów” (w analityce: Zużycie materiałów i energii) lub Wn konto 730-1 „Wartość sprzedanych towarów”, Ma konto 400 „Koszty według rodzajów” (w analityce: Zużycie materiałów i energii) lub Ma konto 730-1 „Wartość sprzedanych towarów”.

Oczywiście korektę faktury zakupu należy również ująć w odpowiednim rejestrze zakupu VAT oraz rozliczyć VAT w deklaracji miesięcznej VAT-7 lub kwartalnej VAT-7K. Warto również podkreślić, iż z uwagi na to, że w omawianym przykładzie dochodzi do obniżenia kwoty netto na fakturze, w przypadku gdy zakupione towary bądź materiały zostały wydane z magazynu i aktywowane w koszty, a omawiana korekta obniża ich wartość, należałoby dokonać korekty rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych.

MAREK OCIEPKA

główny księgowy, Grupa Gumułka Kancelaria Prawa Finansowego

PODSTAWA PRAWNA

■ Par. 16 ust. 1 oraz par. 17 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 95, poz. 798).

■ Art. 25 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).