TOMASZ MICHALIK

doradca podatkowy, partner MDDP

Jak wynika z Dyrektywy 2006/112 oraz naszej ustawy o VAT z dniem 31 grudnia 2007 r. wygasa m.in. możliwość stosowania 0-proc. stawki VAT na dostawę książek i czasopism specjalistycznych czy 7-proc. stawki na mieszkania (te nieobjęte definicją budownictwa społecznego) i usługi gastronomiczne. Tymczasem, zważywszy na podjęte przez Komisję Europejską prace legislacyjne możliwe jest, że stawki te zostaną utrzymane również po 1 stycznia 2008 r. Zależy to jednak od tego, czy wspólnotowy proces legislacyjny zostanie przeprowadzony w sposób pomyślny i proponowane przez Komisję uregulowania staną się obowiązującym prawem.

Komisja uznała bowiem, że zważywszy na to, że zostaną podjęte prace zmierzające w kierunku uregulowania zasad dotyczących stawek obniżonych i jednocześnie grupa starych państw członkowskich stosuje część swoich stawek preferencyjnych do końca 2010 roku, w związku z tym nie jest sprawiedliwe, aby nowe państwa członkowskie także nie mogły skorzystać z wydłużenia owej czasowej preferencji aż do końca 2010 roku.

Stąd 5 lipca 2007 r. Komisja przedstawiła komunikat wystosowany do Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczący obniżonych stawek VAT. W komunikacie Komisja rozpoczyna debatę nad kwestią stosowania obniżonych stawek VAT, której finałem ma być przyjęcie do 2010 roku nowych ujednoliconych zasad ich stosowania. Dla nas dziś najważniejsze jest to, że Komisja proponuje zmianę Dyrektywy 2006/112 i zachowanie do końca 2010 roku status quo w zakresie stosowanych dotychczas przez państwa członkowskie obniżonych stawek VAT, oczywiście tylko wtedy, gdy stawki te nie wpływają na działanie wspólnego rynku ani nie sprzeciwiają się innym priorytetom Wspólnoty.

Jednocześnie Komisja przedstawiła projekt zmiany dyrektywy, którego podstawowym założeniem jest przedłużenie stosowania obniżonych stawek VAT przez państwa członkowskie, które dołączyły do Unii Europejskiej po 1 stycznia 1995 r., a które w trakcie negocjacji członkowskich ustaliły, że stosować będą obniżone stawki VAT jedynie do określonej daty. Projekt wprost mówi o możliwości przedłużenia stosowania przez Polskę stawki 0 proc. na książki i czasopisma specjalistyczne oraz stawki 7 proc. na usługi gastronomiczne i lokale mieszkalne do końca 2010 roku.

Not. KT