INTERPRETACJA

Izba Skarbowa w Katowicach wyjaśniła, jak rozliczać ryczałty wypłacane pracownikom socjalnym za dojazdy do pracy własnymi autami. W rozpatrywanej sprawie kierownik gminnego ośrodka pomocy społecznej zawarł między ośrodkiem a pracownikami socjalnymi umowy cywilnoprawne w sprawie przyznania limitu kilometrów, wypłacanego w formie ryczałtu za miesiąc poprzedni, w którym pracownicy socjalni wykonywali prace w terenie. Pojawiła się jednak wątpliwość, czy od wypłacanego ryczałtu powinna być pobierana zaliczka na PIT.

Dyrektor katowickiej izby skarbowej wyjaśnił, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) zwrot kosztów, poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy jest wolny od podatku dochodowego, jeżeli samochód jest wykorzystywany w jazdach lokalnych, a obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów odrębnych ustaw.

W tym przypadku tymi odrębnymi ustawami będzie ustawa o pomocy społecznej, która stanowi, że pracownikowi socjalnemu, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, przysługuje zwrot kosztów przejazdów z miejsca pracy do miejsc wykonywania przez niego czynności zawodowych, w przypadku braku możliwości zapewnienia dojazdu środkami pozostającymi w dyspozycji zatrudniającego go pracodawcy.

W omawianym przypadku pracownicy jeżdżą po terenie gminy własnymi samochodami i otrzymują zwrot kosztów do wysokości miesięcznego ryczałtu. Przejazdy takie mają charakter jazd lokalnych. Tym samym od kwot wypłaconego ryczałtu nie należy pobierać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 lipca 2007 r. (nr IBPB2/415-705/08/MK (KAN-3696/04/08)).

Ważne!

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w ustawie o PIT