JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

1 czerwca 2004 r. została zawarta umowa pomiędzy podatnikiem a przedsiębiorstwem w celu udzielenia zgody wybudowania na nieruchomości, której podatnik jest właścicielem, rurociągu naftowego wraz z linią światłowodową. Omawiana umowa wraz z aneksem przewiduje kwotę odszkodowania. Czy podatnik jako strona umowy ma obowiązek zapłacenia od kwoty odszkodowania PIT?

ODPOWIEDŹ IZBY

Opodatkowaniu PIT podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT, oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie w szczególności dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o PIT wolne od podatku są odszkodowania wypłacone na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód) posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu: ustanowienia służebności gruntowej; rekultywacji gruntów; szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie; w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji związanych z budową urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W konsekwencji wolne od podatku dochodowego są odszkodowania otrzymane w związku z budową drogi oraz wybudowaniem pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Nie jest natomiast możliwe podłączenie do rurociągu naftowego każdej poszczególnej nieruchomości. W związku z tym rurociągu naftowego nie można zaliczyć do urządzeń infrastruktury technicznej. Tego rodzaju urządzenie nie zostało bowiem wprost wymienione w przepisie, w którym ustawodawca zawarł zamknięty katalog urządzeń infrastruktury technicznej.

Biorąc zatem powyższe pod uwagę, odszkodowanie otrzymane za szkody powstałe w nieruchomości wyrządzone budową rurociągu naftowego nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego. Odszkodowanie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i stanowi przychód z innych źródeł.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 lipca 2008 r. (nr IPPB2 /415-701/08-2/AS).