ORZECZENIE

Opodatkowanie diet wypłacanych działaczom związkowym wywołuje spory z organami podatkowymi, o czym informowaliśmy w Gazecie Prawnej. Ostatnio rada związków zawodowych jednego z województw zwróciła się do urzędu skarbowego z pytaniem, czy diety w wysokości kilkuset złotych miesięcznie wypłacane przewodniczącemu rady są zwolnione z PIT. Związkowcy wyrazili opinię, że diety te powinny być objęte zwolnieniem z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm., nazywana ustawą o PIT). Zgodnie z tym przepisem, wolne od PIT są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł.

Organy podatkowe uznały jednak, że członkowie rady związków zawodowych nie wykonują czynności związanych z obowiązkami społecznymi i obywatelskimi. Dlatego też pobierane przez nich diety nie są objęte zwolnieniem, o którym mowa we wspomnianym art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT.

Związkowcy złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. WSA uwzględnił skargę. Sąd przypomniał, że znaczenie zwrotu - osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - wyjaśniono w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 listopada 1997 r. (sygn. akt U 6/97 OTK 1997/5-6/65). Powiązanie definicji zawartej w orzeczeniu TK z treścią art. 1 ustawy o związkach zawodowych oraz postanowieniami statutu prowadzi do wniosku, że przewodniczący rady związków zawodowych wykonuje swoje obowiązki statutowe społecznie. Oznacza to - uznał WSA w Kielcach, że dokonując ponownej interpretacji art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT, organ uwzględni społecznych charakter pełnionej przez przewodniczącego funkcji. Dalszym etapem będzie odpowiednie zakwalifikowanie przychodów do jednej z kategorii przychodów z działalności wykonywanej osobiście wymienionej w art. 13 ustawy o PIT - stwierdził WSA w Kielcach.

Sygn. akt I SA/Ke 320/07

Krzysztof Tomaszewski

krzysztof.tomaszewski@infor.pl