Organ podatkowy zakwestionował możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych samochodu ciężarowego. Uznał, że był to leasing kapitałowy, a zatem zastosowanie w sprawie znajdował art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu wydatków ponoszonych przez używającego rzecz z tytułu najmu, dzierżawy lub umowy o podobnym charakterze, jeżeli rzecz tę zalicza się do składników majątkowych używającego. W ocenie organu wydatki te mogły zostać rozliczone wyłącznie w drodze odpisów amortyzacyjnych.

Strona złożyła skargę do WSA w Gdańsku. Twierdziła, że samochód będący przedmiotem leasingu stanowił własność leasingodawcy, co oznacza, że raty z tego tytułu mogły być zaliczane przez nią do kosztów podatkowych. WSA w Gdańsku podzielił stanowisko zaprezentowane w skardze i uchylił zaskarżoną decyzję. Organ podatkowy wniósł skargę kasacyjną do NSA.

NSA uchylił orzeczenie sądu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, uznając, że organy podatkowe prawidłowo stwierdziły, że leasing miał charakter kapitałowy.

Rozpatrując sprawę ponownie, gdański sąd nie podzielił zarzutów podniesionych w skardze. Wskazał, że problem dotyczył oceny stanu faktycznego, a nie prawnego. Ze względu na kapitałowy charakter umowy znajdował zatem zastosowanie w sprawie art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozbawiający skarżącą możliwości zaliczenia rat leasingowych w poczet kosztów uzyskania przychodu.

Ważne!

Do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się wydatków ponoszonych przez używającego rzecz z tytułu najmu, dzierżawy lub umowy o podobnym charakterze, jeżeli rzecz tę zalicza się do składników majątkowych używającego

Sygn. akt I SA/Gd 391/07

KATARZYNA NOWAK

Zespół Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte