STAN FAKTYCZNY

Sprawa dotyczyła rozliczenia przez spółkę jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych za styczeń 2001 r. Chodziło o konsekwencje podatkowe zakupu programu komputerowego od podmiotu zagranicznego, który nie skutkuje jednocześnie przejściem praw autorskich do tego programu na podmiot polski. W ocenie podatnika korzystanie z tych praw, które jest ograniczone jedynie do wykorzystania na własne potrzeby kupującego, nie rodzi obowiązku pobrania podatku dochodowego, bo należności za taki zakup nie są należnościami licencyjnymi.

UZASADNIENIE

Spór trafił na wokandę sądu administracyjnego. Jednak racji spółce nie przyznał ani sąd I, ani II instancji. Oddalając skargę kasacyjną spółki, Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że zryczałtowany podatek dochodowy dotyczy przychodów z umów licencyjnych na używanie programów komputerowych, a nie z praw autorskich. Zdaniem NSA nie można uznać, że sporny przepis odnosi się tylko i wyłącznie do przychodów z praw autorskich a nie dotyczy przychodów z należności licencyjnych od programów komputerowych. W ocenie NSA nie budzi wątpliwości, że art. 21 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. dotyczy opodatkowania przychodów z należności licencyjnych od programów komputerowych. Ustawodawca w prawie podatkowym nie zawarł definicji ani szczegółowych regulacji dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych. Dokonując wykładni tego przepisu, odnieść się należy do przepisów prawa cywilnego, tj. do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Program komputerowy może być przedmiotem prawa autorskiego, gdy spełnia warunki z art. 1 ust. 1 u.p.a. Zatem w ocenie sądu odniesienie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. do praw autorskich obejmuje katalog wymieniony w art. 1 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 u.p.a., czyli także program komputerowy. Co prawda nie każde nabycie programu komputerowego przez polski podmiot skutkuje uzyskaniem przez tego drugiego przychodu z prawa autorskiego. Skutek taki powstanie jedynie w przypadku zawarcia umowy o korzystanie z autorskiego prawa majątkowego, które bez odpowiedniego zezwolenia stanowiłoby naruszenie tego prawa.

Wyrok NSA z 6 czerwca 2007 r., niepublikowany

SYGN. AKT II FSK 745/06

ALEKSANDRA TARKA