Ministerstwo Finansów opublikowało drugą wersję zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Proponowane zmiany mają usunąć naruszenia, które wskazała 23 marca 2007 r. Komisja Wspólnot Europejskich, zarzucając dyskryminacyjne traktowanie w Polsce zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, poprzez opodatkowanie dochodów przez nie osiąganych, podczas gdy fundusze polskie korzystają ze zwolnienia podmiotowego.

W porównaniu z poprzednią wersją projektu dokonano nielicznych zmian redakcyjnych. Jedną ze zmian jest zawężenie przedmiotu działalności instytucji zagranicznej, który stanowi jeden z warunków uprawniających do zwolnienia z CIT.

Zwolnione z CIT według pierwotnej wersji projektu miały być instytucje, których wyłącznym przedmiotem działalności jest zbiorowe inwestowanie kapitału zebranego w drodze publicznego oraz niepublicznego proponowania nabycia tytułów uczestnictwa w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Warunek ten został zmieniony, gdyż przedmiot działalności został określony jako zbiorowe lokowanie środków pieniężnych zamiast zbiorowego inwestowania kapitału.

Nowa wersja projektu uściśla również treść oświadczenia składanego przez fundusze zagraniczne, które stanowi jeden z warunków zwolnienia z podatku odsetek oraz dywidend. Polscy przedsiębiorcy, którzy będą wypłacać między innymi odsetki i dywidendy na rzecz zagranicznych funduszy, zastosują zwolnienia określone w ustawie o CIT, gdy fundusze te przedstawią certyfikat rezydencji i złożą pisemne oświadczenie: o spełnieniu warunków, które kwalifikują je do instytucji wspólnego inwestowania oraz że są rzeczywistymi właścicielami wypłaconych przez polskiego podatnika należności.