Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała raport o rynku pracowniczych programów emerytalnych (PPE). W ubiegłym roku liczba uczestników pracowniczych programów emerytalnych wzrosła w porównaniu z 2006 rokiem o 10,9 proc. i wyniosła ponad 312 tys. osób.

Pracownicze programy emerytalne działające w ramach III filaru zreformowanego systemu emerytalnego stanowią dobrowolną formę oszczędzania na cele emerytalne. Pracodawca tworzy dla swoich pracowników program umożliwiający gromadzenie środków na przyszłą emeryturę.

Zwolnienie z podatku

Wpłaty dokonywane na pracownicze programy emerytalne mają też swoje konsekwencje podatkowe. W zależności od tego, w jaki sposób zostaną skonsumowane kwoty wpłat na pracownicze programy emerytalne, są one opodatkowane lub zwolnione z podatku dochodowego na podstawie przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 14, poz. 176 z późn.zm.). Przeniesienie, czyli wypłaty transferowe, oraz wypłaty, które są dokonywane zgodnie z przepisami ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. nr 116, poz. 1207 z późn.zm.), są zwolnione z PIT. Zwolnione z podatku dochodowego są wypłaty:

• transferowe środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu emerytalnego do innego pracowniczego programu emerytalnego lub na indywidualne konto emerytalne,

• środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika,

• środków zgromadzonych w grupowej formie ubezpieczenia na życie związanej z funduszem inwestycyjnym lub w innej formie grupowego gromadzenia środków na cele emerytalne dla pracowników - do pracowniczego programu emerytalnego.

Kwoty opodatkowane

Nie we wszystkich przypadkach będzie przysługiwało zwolnienie z podatku dla wypłaconych kwot z programów emerytalnych. Pobiera się 19-proc. zryczałtowany podatek dochodowy od dochodu uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu środków zgromadzonych w ramach programu, w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych. W tym przypadku płatnikiem odpowiedzialnym za pobór i wpłatę podatku będzie instytucja dokonująca zwrotu pieniędzy.

Trzeba też pamiętać, że dochodu tego nie wykazuje się w zeznaniu rocznym oraz nie pomniejsza się o straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

4 mld zł wyniósł na 31 grudnia 2007 r. poziom oszczędności zgromadzonych w pracowniczych programach emerytalnych