Resort finansów opublikował projekt rozporządzenia, które zmienia rozporządzenie w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek.

Projekt zakłada rozszerzenie katalogu osób, które mogą być zwolnione z określonych etapów postępowania kwalifikacyjnego do pracy w komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej o byłych pracowników wywiadu skarbowego i komórek realizacyjnych kontroli skarbowej.

Jeśli pracownicy ci przedstawią dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych umiejętności i predyspozycji, mogą zostać zwolnieni m.in. z egzaminu sprawności fizycznej, testów psychologicznych określających predyspozycje intelektualne i osobowościowe.

Osoby takie nie będą też kierowane do komisji lekarskiej, która ustala zdolności fizyczne i psychiczne do służby w formacjach uprawnionych m.in. do użycia broni palnej.