INTERPRETACJA

Izba Skarbowa w Warszawie rozstrzygnęła kwestię, czy przy zbyciu mieszkania objętego umową rozszerzającą wspólność majątkową małżeńską zajdzie konieczność zapłaty podatku dochodowego od połowy wartości nieruchomości.

W rozpatrywanym przypadku podatnik, będąc kawalerem, kupił w 1999 roku mieszkanie. W czerwcu 2004 r. ożenił się, a następnie w lipcu 2004 r. podpisał przedwstępną umowę sprzedaży tego mieszkania, jako składnika majątku osobistego. Jednak w październiku 2005 r. podatnik zawarł z żoną umowę majątkową małżeńską rozszerzającą wspólność ustawową.

Rozszerzenie wspólności

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodu jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Wspólność wynikająca ze stosunku małżeństwa jest współwłasnością łączną. Umowa rozszerzająca wspólność majątkową małżeńską to umowa, której celem jest ustanowienie ustroju majątkowego między małżonkami w sposób odmienny od przewidzianego w przepisach o wspólności ustawowej. Umowa ta jest czynnością prawną, która reguluje stosunki majątkowe małżonków przez czas trwania ich związku małżeńskiego.

Wspólność małżeńską, która jest współwłasnością łączną, cechuje bezudziałowy charakter. Oznacza to, że w przypadku sprzedaży nieruchomości, każdy z małżonków zbywa całą nieruchomość, a nie udziały w tej nieruchomości, zaś cały przychód ze sprzedaży wchodzi niepodzielnie do majątku wspólnego.

Data nabycia

Włączenie do majątku małżonków w drodze umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową nieruchomości stanowiącej majątek odrębny jednego małżonka, nie jest nabyciem tej nieruchomości przez drugiego małżonka. W konsekwencji za datę nabycia lokalu, który stanowił wcześniej majątek odrębny małżonka, należy przyjąć dzień, w którym małżonek nabył ten lokal do majątku odrębnego.

Zatem u małżonka, który w wyniku zawarcia umowy rozszerzającej wspólność ustawową stał się współwłaścicielem lokalu mieszkalnego, nie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu odpłatnego zbycia (wspólnie z małżonkiem) lokalu mieszkalnego, stanowiącego majątek wspólny, jeżeli od końca roku, w którym nabyto ten lokal mieszkalny (do majątku odrębnego), upłynęło pięć lat.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 lipca 2008 r. (nr IPPB2/415-676/08-2/).

Ważne!

Włączenie do majątku małżonków w drodze umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową nieruchomości stanowiącej majątek odrębny jednego małżonka nie jest nabyciem tej nieruchomości przez drugiego małżonka