Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Ustawa o opłacie skarbowej wskazuje także katalog spraw, w których złożenie pełnomocnictwa nie skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty (m.in. sprawy alimentacyjne, zatrudnienia, nauki itp.).

Co do zasady opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł i jej opłacie podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Podstawowa wątpliwość dotyczy sytuacji, kiedy w jednym dokumencie wskazanych jest wielu pełnomocników, jednak w danej sprawie występować będzie tylko jeden z nich. Zdaniem urzędników w takiej sytuacji istotny jest fakt, ilu pełnomocników jest wskazanych w danym dokumencie. Twierdzą, że opłata skarbowa jest powiązana z liczbą stosunków pełnomocnictwa wskazanych w dokumencie i powinna być kalkulowana jako wielokrotność stawki wskazanej w ustawie.

Odmienne stanowisko - choć w sprawie dotyczącej udzielenia prokury - zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 28 marca 2008 r. (sygn. akt III SA/Wa 2020/07). Z wyroku tego wynika, że co do zasady, od jednego dokumentu potwierdzającego prokurę należy uiszczać tyle opłat skarbowych, ile stosunków prokury z tego dokumentu wynika. Jeżeli jednak w konkretnej sprawie administracyjnej lub sądowej działa tylko jeden prokurent, to od potwierdzenia jego umocowania pobiera się tylko jedną opłatę skarbową, choćby odpowiedni dokument wskazywał wielu prokurentów.

Wydaje się, że mimo tego, że wskazany wyrok dotyczy opłaty skarbowej od udzielenia prokury, jest aktualny także w odniesieniu do czynności złożenia pełnomocnictwa. Wyrok WSA w Warszawie należy uznać za słuszny, niemniej jednak nie można jednoznacznie stwierdzić, czy organy podatkowe zmienią swoją praktykę w powyższym zakresie.

ROBERT PASTERNAK

partner Deloitte