JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej podatnik dokonuje zakupu akcji spółki A od spółki B za cenę 20 zł, z tym że zawarta umowa jest umową przewidującą zwiększenie ceny sprzedaży akcji w przypadku, gdy następnie podatnik sprzeda te same akcje za cenę wyższą niż 20 zł. Wówczas różnica zostanie zwrócona spółce B, od której dokonano zakupu akcji, jako dopłata różnicy ceny zakupu akcji. Czy do wyliczenia dochodu ze sprzedaży akcji powinno się przyjąć faktycznie poniesione przez niego w chwili nabycia koszty?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej ustawa o PIT) za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych. W związku z tym przychód powstaje wtedy, gdy staje się należny, bez względu na to, czy i kiedy dochód z tego tytułu będzie otrzymany przez podatnika. Nabycie akcji nie powoduje uzyskania przychodu w momencie ich nabycia w myśl art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, który stanowi, że przychodami z zastrzeżeniem art. 14 - 16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3 są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Tak więc przychód powstanie dopiero w momencie sprzedaży tych akcji. Dochód ze sprzedaży akcji w rozpatrywanej sprawie należy zatem ustalić zgodnie z art. 9 ust. 2 z uwzględnieniem art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w świetle których dochodem ze źródła przychodu jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania. Natomiast kosztem uzyskania będą wydatki poniesione na nabycie tych akcji. W omawianej sytuacji kosztem nabycia przedmiotowych akcji będzie kwota 20 zł, czyli koszt zakupu tych akcji poniesiony w momencie faktycznego przejęcia akcji na własność. Ewentualny dochód, który powstanie w momencie sprzedaży przedmiotowych akcji powyżej ceny ich zakupu, czyli powyżej kwoty 20 zł za akcję, będzie dochodem podatnika podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatkowo obojętne dla wnioskodawcy jest zaś przeznaczenie uzyskanego przez podatnika dochodu (np. na zwrot zysku spółce, od której zakupiono akcje). Jeżeli ze sprzedaży akcji powstanie dochód, wówczas w myśl art. 30b ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółkach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu, a przepis ten stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. Dochód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowych akcji należy wykazać w zeznaniu rocznym na formularzu PIT-38 po zakończeniu roku podatkowego.

Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście z 25 września 2007 r. (nr 1449/2CF/ 413/IP-48/2007/IP).

EWA MATYSZEWSKA