Dla celów podatku dochodowego podatnik zobowiązany jest ustalić dochód lub stratę z prowadzonej działalności gospodarczej. Dotyczy to także przedsiębiorców zajmujących się działalnością kantorową. Podatnicy, którzy są właścicielami kantoru, zazwyczaj prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów. Dochodem z działalności u podatników prowadzących księgi przychodów i rozchodów jest różnica między przychodem a kosztami uzyskania przychodu. Przychodem z działalności w zakresie sprzedaży i kupna walut jest cała kwota uzyskana ze sprzedaży walut, a kosztem uzyskania cała kwota wydatkowana na ich zakup.

Dodatkowa ewidencja

Podatnik jest zobowiązany prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów rzetelnie i w sposób niewadliwy. Zapisy w księdze dokonywane są w języku i w walucie polskiej w sposób staranny, czytelny i trwały, na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów.

Poza ogólnymi zasadami prowadzenia podatkowej księgi podatnicy zajmujący się działalnością kantorową mają dodatkowe obowiązki. Muszą bowiem prowadzić również według zasad określonych w przepisach prawa dewizowego ewidencję wszystkich operacji powodujących zmianę stanu wartości dewizowych i waluty polskiej. Jest to ewidencja kupna i sprzedaży wartości dewizowych.

Spis z natury

Dla właścicieli kantorów specjalne zasady przy prowadzeniu ewidencji podatkowej przewidziano w zakresie sporządzania spisu z natury. Zgodnie z zasadą ogólną spis z natury powinien być sporządzony w sposób staranny i trwały oraz zakończony i zaopatrzony w podpisy osób w nim uczestniczących. Spis powinien zawierać co najmniej: imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy), datę sporządzenia spisu, numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury, szczegółowe określenie towaru i innych składników, jednostkę miary, ilość stwierdzoną w czasie spisu, cenę w złotych i groszach za jednostkę miary, wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową, łączną wartość spisu z natury oraz klauzulę: spis zakończono na pozycji..., podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników), z tym że przy prowadzeniu kantoru - spisem z natury należy objąć niesprzedane wartości dewizowe.

JAK TO ZROBIĆ...

Wpisanie w księdze przychodu z działalności kantorowej

PROBLEM: Czy dla prawidłowego rozliczenia dochodu z działalności kantorowej można do księgi przychodów i rozchodów wpisywać na koniec każdego miesiąca wartość rzeczywiście uzyskanego dochodu z poszczególnych operacji wynikającego z podsumowania elektronicznej ewidencji kupna i sprzedaży wartości dewizowych?

ROZWIĄZANIE: Kolumna 7 księgi podatkowej jest przeznaczona do wpisywania przychodów ze sprzedaży wyrobów (towarów handlowych) i sprzedaży usług. Podatnicy prowadzący działalność kantorową w kolumnie tej wpisują miesięczną kwotę przychodu (sprzedaży wartości dewizowych) wynikającą z ewidencji kupna i sprzedaży wartości dewizowych. Natomiast kolumna 10 jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu. W kolumnie tej podatnicy wpisują miesięczną kwotę zakupionych wartości dewizowych, wynikającą z ewidencji kupna i sprzedaży wartości dewizowych.

Zatem przychodem z działalności w zakresie sprzedaży i kupna walut jest cała kwota uzyskana ze sprzedaży walut, a kosztem uzyskania cała kwota wydatkowana na ich zakup. Nie jest więc możliwe księgowanie na koniec każdego miesiąca wyłącznie dochodu wynikającego z elektronicznej ewidencji kupna i sprzedaży wartości dewizowych.

Podstawa prawna

• Rozporządzenie ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.).