PORADA

Podatnik złożył 3 kwietnia 2008 r. zeznanie PIT-36 za 2007 rok. Wykazał w nim nadpłatę podatku w wysokości 2 tys. zł. Do dziś urząd nie zwrócił mu należnych pieniędzy. Czy przy wypłacie urząd skarbowy uwzględni odsetki i od kiedy je obliczy - pyta czytelnik w liście do redakcji GP.

W opisanym przypadku fiskus będzie musiał naliczyć i wypłacić należne odsetki. Jak tłumaczy Mirosława Przewoźnik-Kurzyca, szef zespołu do spraw postępowań podatkowych Kancelarii Salans, w przypadku opóźnienia w zwrocie nadpłaty w PIT wykazanej przez podatnika w zeznaniu rocznym, podatnikowi przysługują odsetki (tzw. oprocentowanie) od dnia powstania nadpłaty, tj. od dnia złożenia zeznania.

- Jeżeli więc roczne zeznanie podatkowe, z którego wynika nadpłata, zostało złożone 3 kwietnia, a nadpłata nie została zwrócona w terminie trzech miesięcy, tj. do 3 lipca włącznie, to przysługujące oprocentowanie powinno być liczone od 3 kwietnia 2008 r. do dnia zwrotu nadpłaty - podkreśla Mirosława Przewoźnik-Kurzyca.

Dodaje, że dniem zwrotu nadpłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego, złożenia przekazu pocztowego lub otrzymania zwrotu w kasie urzędu skarbowego. Wysokość oprocentowania jest taka sama, jak wysokość odsetek za zwłokę i wynosi obecnie 15 proc. w stosunku rocznym. Stawka ta jest stawką zmienną, więc przy obliczaniu kwoty oprocentowania zastosowanie do danego okresu znajdzie stawka odsetek obowiązująca właśnie w tym okresie.

W przykładzie nadpłata byłaby oprocentowana stawką 14,5-proc. w okresie od dnia jej powstania do 25 czerwca 2008 r., a stawką 15-proc. od 26 czerwca do dnia zwrotu nadpłaty, chyba że w tym okresie nastąpiłaby kolejna zmiana stawki odsetek.

Jeśli otrzymany zwrot nie pokrywa kwoty nadpłaty wraz z oprocentowaniem, podlega on zaliczeniu proporcjonalnie na poczet nadpłaty i oprocentowania w takim stosunku, w jakim w dniu zwrotu pozostaje kwota nadpłaty do kwoty oprocentowania.

Przyjmując, że w przykładzie kwota nadpłaty wynosiła 2 tys. zł i została zwrócona 5 sierpnia, należne podatnikowi oprocentowanie wyniosłoby 100 zł. Jeśli urząd zwrócił 2050 zł, to kwotę tę należy zaliczyć na poczet nadpłaty i oprocentowania w stosunku 2000: 100.

- Oznacza to, że na poczet nadpłaty należy zaliczyć 1952,40 zł, a na poczet oprocentowania - 97,60 zł - wylicza Mirosława Przewoźnik-Kurzyca.

Podkreśla też, że do zwrotu pozostanie 47,60 zł tytułem nadpłaty, od której wciąż naliczane jest oprocentowanie i kwota odsetek obliczona jako suma 2,40 zł i kwoty odsetek narosłych do dnia zwrotu od brakującej części nadpłaty.

15 proc. wynosi obecnie stawka odsetek za zwłokę w skali roku