Komisja Europejska przygotowała zestawienie stawek VAT obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zgodnie ze wspólnotowymi przepisami dotyczącymi VAT, podstawowa stawka tego podatku obowiązująca w państwie członkowskim nie może być niższa niż 15 proc. Państwa członkowskie mogą stosować jedną lub dwie stawki preferencyjne, nie niższe jednak niż 5 proc. w przypadku zamkniętego katalogu dostaw towarów i świadczenia usług. Poza tym po spełnieniu określonych warunków, kraje UE mogą stosować obniżone stawki VAT na usługi pracochłonne.

Opodatkowanie dostaw towarów i świadczenia usług w Unii Europejskiej komplikuje fakt, że na podstawie wynegocjowanych przez poszczególne państwa okresów przejściowych lub odstępstw mogą one stosować inne stawki VAT niż wynikałoby z postanowień Dyrektywy VAT.

Na początku lipca 2008 r. Komisja Europejska przedstawiła propozycje uregulowania kwestii stosowania przez państwa członkowskie obniżonych stawek VAT poprzez wprowadzenie bardziej elastycznych zasad. Propozycje Komisji Europejskiej zakładają m.in. wprowadzenie obniżonych stawek podatku w stosunku do budownictwa mieszkaniowego, usług uznawanych za pracochłonne (w odniesieniu do których pozwolenie na stosowanie niższych stawek wygaśnie do końca 2010 roku).

Aby zobrazować skalę rozbieżności w wysokości stawek w VAT pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi, Komisja Europejska opublikowała zestawienie, które zawiera także informację, w jaki sposób stawki te zmieniały się na przestrzeni lat. Z zestawienia tego wynika, że najwyższą stawkę podstawową VAT mają Dania i Szwecja - 25 proc., potem jest Polska i Finlandia ze stawką 22-proc. Stawka najniższa, czyli 15-proc., występuje w Luksemburgu i na Cyprze.

Więcej: www.taxnews.pl