PORADA

Spółka zakupiła zestaw do podpisu elektronicznego. Jak zaksięgować podpis elektroniczny, który ważny będzie przez dwa lata - pyta czytelnik w liście do redakcji GP.

Ewa Sobińska, biegły rewident, prezes zarządu ABES Audyt, wyjaśnia, że w tym przypadku mamy do czynienia z zakupem usługi, a nie wartości niematerialnych i prawnych. Można tę usługę potraktować jako koszty rodzajowe okresu sprawozdawczego (mało istotna kwota zakupu) lub czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Jak wynika z przepisów art. 39 ust. 1 i 3 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.), jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.

- Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów mogą następować stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń - tłumaczy ekspert. Dodaje, że czas ten i sposób rozliczenia powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności. Ekspert przypomina też, że należy pamiętać o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości obowiązującej w jednostce. Mogą one określać kwotę, powyżej której zakupy należy ewidencjonować poprzez konto - Rozliczenia międzyokresowe kosztów i odpisywać w czasie użytkowania w koszty rodzajowe.

Zakup urządzeń do podpisu elektronicznego możemy potraktować - według Ewy Sobińskiej - jako zakup środków trwałych (przewidywany okres użyteczności dłuższy niż rok). W takiej sytuacji należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od ich wartości początkowej zgodnie z przyjętym okresem użytkowania i planem amortyzacji. Również w tym przypadku należy uwzględnić zasady (politykę) rachunkowości jednostki. Mogą one określać kwoty wartości początkowej środków trwałych, poniżej których odnosimy je bezpośrednio w koszty okresu sprawozdawczego lub jednorazowo umarzamy.