Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby podatnik mógł skorzystać z ulgi rodzinnej, dziecko nie może uzyskiwać dochodów w roku podatkowym, za który dokonywane jest odliczenie. Ustawodawca przewidział jednak kilka wyjątków od tej reguły.

Marcin Mianowany, radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy, oddział w Warszawie, wyjaśnia, że na mocy noweli ustawy o PIT z 5 września 2007 r. od podatku dochodowego, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, podatnik może odliczyć rocznie kwotę w wysokości 1145,08 zł, jeżeli w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o PIT.

Oznacza to, że prawo do odliczenia przysługuje z tytułu wychowywania m.in. dzieci do ukończenia 25 lat uczących się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym, lub w przepisach o wyższych szkołach zawodowych, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały one dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku. W 2007 roku dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów wynosi 3015 zł rocznie.

- W praktyce dochód dziecka do tej wysokości będzie zwolniony z opodatkowania. Dochód ten oblicza się poprzez pomniejszenie przychodu o koszty jego uzyskania oraz m.in. składki na ubezpieczenia społeczne oraz inne odliczenia wskazane w art. 26 ustawy o PIT, przy czym niektóre organy podatkowe obliczają go poprzez zmniejszenie przychodu wyłącznie o koszty - zwraca uwagę Marcin Mianowany. Nasz rozmówca dodaje, że katalog dochodów zwolnionych od podatku, które nie wyłączają prawa do skorzystania z ulgi, zawiera natomiast art. 21 ustawy o PIT. Przykładowo można tutaj wskazać stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni.

Zwolnione z podatku są również kwoty umorzonych pożyczek studenckich lub kredytów studenckich udzielonych na podstawie przepisów o pożyczkach i kredytach studenckich, wygrane i nagrody otrzymane przez uczniów za udział w konkursach, turniejach i olimpiadach organizowanych na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Ważne!

Ulga rodzinna przysługuje rodzicom bez względu na liczbę wychowywanych dzieci. Ponieważ ustawa nie wprowadza obowiązku wychowywania dziecka przez cały rok podatkowy, w rozliczeniu za 2007 rok mogą ją odpisać również podatnicy, którzy zostali rodzicami w trakcie roku

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl