Abolicją podatkową (umorzeniem zaległości lub zwrotem rozliczonego w Polsce podatku od dochodów zagranicznych) objęto podatników, którzy uzyskiwali dochody zagraniczne ze stosunku pracy, z samodzielnej działalności, działalności gospodarczej oraz z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i pokrewnych.

Umorzenie lub zwrot

Zgodnie z przepisami ustawy abolicyjnej organ podatkowy: umarza zaległość podatkową w podatku dochodowym od osób fizycznych, powstałą za dany rok podatkowy, którego dotyczy wniosek, lub zwraca kwotę w przypadku dokonania wpłaty podatku dochodowego za ten rok podatkowy wynikającego ze złożonego zeznania podatkowego albo z decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, lub umarza zaległość i dokonuje zwrotu podatku za dany rok. Odnosi się to do dochodów rozliczanych metodą proporcjonalnego odliczenia, która wynika z łączących Polskę z innymi krajami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ma zastosowanie, gdy brak jest takich umów zawartych z danym krajem.

W związku z tym minister finansów przygotował projekty formularzy, które będą obowiązywały przy ubieganiu się o zastosowanie abolicji podatkowej dla dochodów uzyskanych za granicą.

Obowiązujące druki

Umorzenie zaległości oraz zwrot następuje na wniosek podatnika sporządzony według ustalonego wzoru, który będzie oznaczony jako PIT-AZ. Do wniosku podatnik jest obowiązany dołączyć oświadczenie AZ-O potwierdzające wysokość uzyskanych przychodów z pracy oraz zapłaconego za granicą podatku (jeżeli był do tego obowiązany). Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W przypadku gdy podatnik nie złożył zeznania podatkowego przed dniem wystąpienia z wnioskiem o umorzenie zaległości z tytułu dochodów zagranicznych, będzie dodatkowo musiał dołączyć do wniosku PIT-AZ zeznanie podatkowe za rok, którego dotyczy wniosek. Przypomnijmy, że jeden wniosek może być składany za dany rok podatkowy. Wnioski o umorzenie lub zwrot mogą natomiast dotyczyć okresu od 2002 do 2007 roku. Oznacza to, że za każdy rok oddzielnie należy złożyć wniosek PIT-AZ oraz oświadczenie AZ-O. Z umorzenia zaległości podatkowej oraz ze zwrotu podatku nie skorzystają natomiast podatnicy, którzy przychody uzyskali za granicą z tzw. rajów podatkowych (np. Jersey, wyspa Man, Liechtenstein).

JAKICH PAŃSTW UE MOŻE DOTYCZYĆ WNIOSEK PIT-AZ

• Dania

• Finlandia

• Holandia

• Belgia (dochód od 2005 roku)

• Austria (dochód od 2006 roku)

• Szwecja (dochód do 2005 roku)

• Wielka Brytania (dochód do 2006 roku)