Banki w swoich sprawozdaniach finansowych będą musiały ujawniać więcej informacji. Tak wynika z projektu nowego rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków.

W związku z nowymi wymogami banki będą musiały informować dodatkowo o wynagrodzeniach biegłych rewidentów lub firm audytorskich. Dane powinny dotyczyć zarówno obowiązkowego badania rocznego, doradztwa podatkowego, jak i pozostałych usług.

Ponadto w sprawozdaniu będzie trzeba wykazywać transakcje zawarte z podmiotami (ze stronami) powiązanymi wraz z podaniem kwot tych transakcji. Konieczne również będzie wskazanie informacji określających charakter powiązań w przypadku, gdy transakcje nie zostały przeprowadzone na warunkach rynkowych.

Projekt ma na celu dostosowanie przepisów wykonawczych do nowelizacji ustawy o rachunkowości z 18 marca 2008 r. (Dz.U. nr 63, poz. 393), która zawiera aktualne wymagania prawa unijnego.

Nowe rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2009 r. Będzie miało zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za okres rozliczeniowy rozpoczynający się w 2009 roku. Warto zauważyć, że przepisy dotyczące zwiększonych wymogów informacyjnych wprowadzone nowelizacją ustawy o rachunkowości trzeba zastosować po raz pierwszy do sprawozdań finansowych tworzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2008 roku.