O zakresie opodatkowania VAT oraz ustalenia miejsca wykonywania usługi prezentacji firmy na targach zagranicznych wypowiedział się w imieniu ministra finansów dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 10 lipca 2008 r. (nr IP-PP2-443-836/08-2/BM).

Ustawa o podatku od towarów i usług wprowadza wiele szczegółowych regulacji w zakresie rozliczenia podatku przy świadczeniu usług, w tym zasady określania miejsca świadczenia usług i tym samym miejsca ich opodatkowania. W tym celu niezbędna jest prawidłowa kwalifikacja usługi, co determinuje określenie miejsca jej świadczenia.

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności. Gdy brak jest takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności, decyduje miejsce stałego zamieszkania. Odnośnie do natomiast usług związanych z nieruchomościami miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości. Taki sposób określenia miejsca świadczenia jest wyjątkiem od ogólnej reguły określonej w art. 27 ust. 1 ustawy. Wyjątek ten ma zastosowanie w przypadku, gdy świadczona usługa ma charakter usługi kompleksowej. Kompleksowość usługi oznacza, że usługa obejmuje swoim zakresem usługę główną, np. wynajem powierzchni wystawienniczej, a także pewne usługi powiązane.

W przypadku, gdy świadczona usługa transgraniczna ma charakter kompleksowy, należy dla celów VAT wskazać usługę główną, a następnie określone dla niej miejsce świadczenia (opodatkowania) zastosować do całej usługi.

Kompleksowa usługa prezentacji firmy na targach zagranicznych może obejmować wynajęcie powierzchni wystawienniczej oraz przygotowanie i promocję stanowiska wystawowego, a także organizację pobytu na targach przedstawicieli prezentowanej firmy. Usługą główną będzie w tym przypadku wynajem powierzchni wystawienniczej.

W konsekwencji dla określenia miejsca świadczenia (opodatkowania) takiej kompleksowej usługi będą miały zastosowanie przepisy ustawy o VAT dotyczące usług związanych z nieruchomościami. Miejscem świadczenia usługi będzie zatem kraj położenia hali targowej. W rezultacie taka usługa nie będzie w Polsce opodatkowana VAT.

HUBERT JĄDRZYK

partner, PricewaterhouseCoopers