JACEK BAJSON

doradca podatkowy, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego w Pricewaterhouse-Coopers

Jeśli pracownik kończy pracę w Hongkongu, to jego pracodawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie władze skarbowe co najmniej jeden miesiąc przed finalnym wyjazdem danej osoby z tego miasta. Taka informacja powinna zawierać dane o wynagrodzeniu wypłaconym lub będącym do wypłacenia w okresie od 1 kwietnia roku podatkowego, w którym osoba wyjeżdża do dnia wyjazdu z Hongkongu. Ponadto pracodawca ma obowiązek wstrzymać płatność wynagrodzenia na rzecz pracownika na okres jednego miesiąca od daty złożenia wspomnianej informacji do władz skarbowych aż do momentu otrzymania potwierdzenia od władz skarbowych, że takie wynagrodzenie może być wypłacone pracownikowi.

Osoba wyjeżdżająca z Hongkongu powinna otrzymać od władz skarbowych finalne zeznanie podatkowe i złożyć je (oraz zapłacić należny podatek) do urzędu skarbowego możliwie jak najszybciej. Wykonanie wskazanych kroków leży w interesie pracownika, ponieważ po uregulowaniu wszystkich należności podatkowych przez osobę opuszczającą Hongkong, władze skarbowe wystawiają potwierdzenie pracodawcy, że może on wypłacić wstrzymane pracownikowi wynagrodzenie.

Jednocześnie należy pamiętać o tym, że dochody uzyskane przez Polaka na terytorium Hongkongu będą podlegały opodatkowaniu w Polsce w zeznaniu podatkowym za dany rok przy założeniu, że dana osoba jest uważana za rezydenta podatkowego Polski (osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce). Warto zauważyć, że przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej pomiędzy Polską a Chinami, nie mają zastosowania do dochodów uzyskanych przez osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce ze źródeł położonych na terytorium Hongkongu lub za pracę tam świadczoną.

Dzieje się tak, ponieważ Hongkong jest terytorium autonomicznym Chińskiej Republiki Ludowej w zakresie administracji podatkowej. Zatem osoba powracająca do Polski z oddelegowania do pracy w Hongkongu będzie mogła jedynie zastosować - w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania w Polsce i w Hongkongu - metodę odliczenia proporcjonalnego zgodnie z art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Metoda ta polega na tym, że podatnik w zeznaniu rocznym składanym w polskim urzędzie skarbowym wykazuje swoje dochody z pracy w Hongkongu oraz zapłacony tam podatek (jednak odliczenie w Polsce podatku zapłaconego w Hongkongu możliwe jest do określonego w ustawie limitu).