W Hongkongu system podatkowy obejmuje trzy rodzaje podatków: podatek od płac, od zysków i od nieruchomości. Hongkong nie nakłada podatku od sprzedaży, od wartości dodanej ani od dochodów kapitałowych.
Hongkong jest potęgą gospodarczą i od lat pełni rolę jednego ze światowych centrów handlowo-finansowych.
- Tutaj znajdują się siedziby wielu międzynarodowych organizacji, banków oraz firm, a stawki podatków w Hongkongu są jednymi z najniższych w Azji - wyjaśnia Izabella Budek, starszy konsultant w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers.
Dodaje, że obywatele Polski przy pobycie w Hongkongu do 90 dni nie potrzebują wizy. O zgodę na przedłużenie pobytu należy zwrócić się do urzędu imigracyjnego w Hongkongu.

System podatkowy

Każda osoba powyżej 11 roku życia, która przyjeżdża do Hongkongu i zamierza pozostawać na terytorium tego miasta więcej niż 180 dni ma obowiązek ubiegać się o kartę, identyfikacyjną (identity card).
- Jednocześnie, jeśli osoba podejmuje pracę w Hongkongu, jej pracodawca jest zobowiązany zgłosić do władz skarbowych (Inland Revenue Department) fakt zatrudnienia takiej osoby nie później niż trzy miesiące od daty rozpoczęcia przez nią pracy - podpowiada Izabella Budek.
Wskazuje również, że system podatkowy w Hongkongu obejmuje trzy rodzaje podatków: podatek od płac, od zysków i od nieruchomości. Hongkong nie nakłada podatku od sprzedaży, od wartości dodanej czy od dochodów kapitałowych. W mieście tym wynagrodzenie pracownika będzie zwolnione z potrącania składek na ubezpieczenie społeczne, choć istnieje obowiązek dokonywania wpłat składek na hongkoński fundusz emerytalny (Mandatory Provident Fund).
- Podatek od płac jest nakładany na dochód podlegający opodatkowaniu, czyli na wszelkie wypłaty w gotówce lub w naturze zapewnione przez pracodawcę, a także na świadczenia wypłacone w Hongkongu i poza Hongkongiem, a dotyczące pracy w tym mieście. Świadczeniami, jakie podlegają opodatkowaniu w Hongkongu, są m.in.: zapewnienie pracownikowi mieszkania przez pracodawcę, świadczenia związane z opcjami na akcje, dodatek na wakacje, podatek zapłacony przez pracodawcę w imieniu pracownika, dodatek na szkołę dla dzieci itp. - wyjaśnia Izabella Budek.

Wynagrodzenie za pracę

Opodatkowanie dochodu danej osoby z pracy zależy od stwierdzenia, czy wynagrodzenie jest wypłacane przez firmę, która ma siedzibę w Hongkongu, czy z pracy w Hongkongu, czy też z pracy wykonywanej poza Hongkongiem. Z informacji naszej rozmówczyni z PricewaterhouseCoopers wynika, że pracując na podstawie umowy o pracę z firmą z Hongkongu, osoba fizyczna będzie w pełni podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w tym mieście. Jednocześnie osoba, która pracuje w Hongkongu na podstawie zagranicznej umowy o pracę, będzie podlegała opodatkowaniu w tym mieście tylko wtedy, gdy jej pobyt w Hongkongu przekroczy 60 dni w trakcie każdego roku podatkowego.
- W Hongkongu status rezydencji podatkowej (jak również obywatelstwo czy też miejsce stałego zamieszkania) nie ma znaczenia dla określenia wysokości podatku kalkulowanego na wypłaconych pracownikowi płacach - argumentuje Izabella Budek.
Warto zauważyć, że rok podatkowy w Hongkongu rozpoczyna się 1 kwietnia danego roku kalendarzowego i kończy się 31 marca roku następnego.
Maksymalna stawka podatku, jaką może być opodatkowane wynagrodzenie danego pracownika, wynosi 15 proc. w roku podatkowym 2008/2009 bez uwzględniania ulg personalnych (ale można skorzystać z odliczeń od podatku).

Ulgi podatkowe

Izabella Budek wskazuje, że system podatkowy Hongkongu przewiduje w roku podatkowym 2008/2009 pewne ulgi podatkowe dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Większość z tych ulg może być dostępna wyłącznie po spełnieniu określonych w prawie warunków. Np. ulga dla małżonków ma zastosowanie tylko dla tych małżeństw, gdzie jedno z małżonków nie osiąga żądnych przychodów.
Inne dochody (poza płacą) są opodatkowywane w następujący sposób:
n podatek od zysków - jest nakładany na osoby prowadzące działalność gospodarczą w Hongkongu i osiągające z tego tytułu zyski powstałe na terytorium tego miasta; stawki podatku są dwie: 15 lub 16,5 proc. w roku podatkowym 2008/2009;
n podatek od nieruchomości - jest nakładany na właściciela nieruchomości ulokowanej w Hongkongu; stawka podatku w roku podatkowym 2008/2009: 15 proc.

Zeznanie podatkowe

Na koniec każdego roku podatkowego, tj. do 31 marca, pracodawca jest zobowiązany złożyć zeznanie podatkowe do władz skarbowych informujące o całym wynagrodzeniu wypłaconym pracownikowi, które podlegało opodatkowaniu w danym roku podatkowym (zeznanie to przypomina informację PIT-11 istniejącą w Polsce).
- Każdy podatnik podatku dochodowego w Hongkongu jest zobligowany do złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy. Zasadniczo małżonkowie muszą złożyć indywidualne rozliczenie podatkowe i zapłacić osobno podatek, jeśli oboje mają dochód do opodatkowania. Jednak pary małżeńskie, dla których złożenie indywidualnych rozliczeń podatkowych mogłoby być niekorzystne, mają prawo dokonać łącznego rozliczenia swoich dochodów - tłumaczy Izabella Budek.
Dodaje, że w zeznaniu podatkowym osoba powinna zadeklarować całe podlegające opodatkowaniu w Hongkongu wynagrodzenie osiągnięte w trakcie roku podatkowego, szczegóły dotyczące mieszkania zapewnionego przez pracodawcę oraz wniosek o wykorzystanie przysługujących odliczeń i ulg. Podatnik nie musi sam kalkulować swojego zobowiązania podatkowego i nie jest zobowiązany wpłacić należnego podatku w momencie złożenia zeznania do władz skarbowych. Projekt zeznania podatkowego przygotowują dla podatnika władze skarbowe w terminie do 1 maja następującego po zakończeniu roku podatkowego. Termin na złożenie zeznania przez podatnika to jeden miesiąc od daty wystawienia zeznania przez władze skarbowe (tj. do 30 czerwca po zakończeniu roku podatkowego). Jednocześnie - na wniosek podatnika - władze skarbowe mogą przedłużyć ten termin.
Po przesłaniu zeznania dla podatnika władze skarbowe wystawiają decyzję o określeniu zobowiązania podatkowego do zapłaty. Jeśli osoba nie zgadza się z decyzją władz, może złożyć odwołanie poparte odpowiednią argumentacją.
W Hongkongu nie ma systemu zaliczek potrącanych przez pracodawcę na wynagrodzeniu wypłacanym pracownikowi. Istnieje tzw. podatek tymczasowy, który stanowi przedpłatę podatku na wynagrodzeniach wypłaconych pracownikowi w trakcie roku. Jest oparty na wysokości podatku od płac nałożonym na pracownika w poprzednim roku podatkowym. Pobrany podatek tymczasowy odlicza się od podatku finalnie określonego w decyzji władz skarbowych na dany rok podatkowy.
- Podatek wskazany w decyzji organów podatkowych Hongkongu jest płacony w dwóch ratach. Pierwsza ma pokryć finalny podatek nałożony na dochód za dany rok podatkowy i 75 proc. podatku tymczasowego na rok następny. Ta rata jest płacona w styczniu roku następującego po zakończeniu roku podatkowego. Pozostałe 25 proc. podatku tymczasowego trzeba zapłacić w ciągu trzech miesięcy po zapłacie pierwszej raty - podsumowuje Izabella Budek.
Skala PIT w roku podatkowym 2008/2009 / DGP