Zgodnie z ustawą o VAT ewidencja sprzedaży towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinna być prowadzona obowiązkowo za pomocą kas rejestrujących z pamięcią fiskalną.

- Podatnik prowadzący sprze- daż z użyciem kasy rejestrującej (fiskalnej) ma obowiązek rejestrowania każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy oraz do wydruku z każdej operacji paragonu fiskalnego i wydania go w oryginale nabywcy - przypomina Zofia Podhorodecka, prezes Auxilium Kancelaria Biegłych Rewidentów z Krakowa.

W związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych na podatnika został nałożony obowiązek rejestracji. Przed wykonaniem pierwszej czynności opodatkowanej podatnik musi złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Naczelnik potwierdza rejestrację podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Czynni podatnicy VAT muszą prowadzić ewidencję sprzedaży w celu poprawnego wyliczenia zobowiązań podatkowych, w tym kwot podatku należnego. Podatnik ewidencjonujący obrót przy użyciu kasy fiskalnej sporządza raporty fiskalne dobowe oraz łączne raporty okresowe za okresy miesięczne, które są podstawą do dokonania zapisów w ewidencji sprzedaży VAT.

Osoby fizyczne będące nabywcami towarów, potwierdzonych paragonem fiskalnym, mogą domagać się poświadczenia sprzedaży fakturą VAT. Jednak wystawiona faktura VAT z tytułu sprzedaży zarejestrowanej za pomocą kasy fiskalnej nie podlega odrębnej ewidencji w księgach. Jak wyjaśnia Zofia Podhorodecka paragon potwierdzający tę sprzedaż jest już ujęty w raporcie dobowym, a ten następnie w raporcie miesięcznym. Dodatkowa ewidencja w księgach spowodowałaby podwójne wykazanie podatku należnego w wyniku dokonania tej samej sprzedaży - dodaje ekspert.

Do kopii faktury, pozostającej u podatnika, sprzedawca powinien dołączyć paragon dokumentujący tę sprzedaż.

EWIDENCJA SPRZEDAŻY U PODATNIKA STOSUJĄCEGO KASĘ

Przychód wynikający z raportu fiskalnego:

a) ogólna kwota utargu: Wn konto 10 „Kasa”

b) VAT należny wynikający z raportu Ma konto 22 „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego”

c) wartość towarów w cenach netto Ma konto 73-0 „Sprzedaż towarów”

Jednostka niestosująca konta „Kasa” ewidencjonuje przychód:

a) wartość sprzedaży brutto (zainkasowany utarg) Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki”

b) VAT należny wynikający z raportu Ma konto 22 „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego”

c) wartość towarów w cenach netto Ma konto 73-0 „Sprzedaż towarów”

Wpłata utargu gotówkowego na rachunek bankowy:

Wn konto 13-9 „Środki pieniężne w drodze”

Ma konto 10 „Kasa” lub konto 24 „Pozostałe rozrachunki”

Wyciąg bankowy (WB) - wpływ środków pieniężnych ze sprzedaży:

Wn konto 13 „Rachunek bieżący”

Ma konto 13-9 „Środki pieniężne w drodze”

EDYTA WERESZCZYŃSKA

edyta.wereszczynska@infor.pl