AGNIESZKA TAŁASIEWICZ

partner Ernst & Young

Niestety tego rodzaju zwroty dokonywane są z dużym opóźnieniem. Przepisy dają organom podatkowym sześć miesięcy na dokonanie zwrotu i termin ten w większości przypadków jest przekraczany - często o wiele miesięcy, a nawet lat. Co więcej - mimo opóźnienia organy podatkowe nie wypłacają odsetek za opóźnienie powołując się na brak regulacji w tym zakresie.

W tym kontekście wyrok wydany 24 września 2007 r. (sygn. akt III SA/Wa 849/07) przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie należy uznać za przełomowy. Sąd stwierdził, że to sama Ordynacja podatkowa jest aktem prawnym, który przyznaje podmiotom zagranicznym uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o wypłatę odsetek z tytułu nieterminowego zwrotu VAT.

Uprawnienie to sąd wywiódł z przepisów działu III i IV Ordynacji podatkowej opierając się na koncepcji interesu prawnego oraz strony postępowania podatkowego. Stroną postępowania podatkowego jest podmiot, którego interes prawny podlega konkretyzacji w postępowaniu podatkowym. Zdaniem sądu, podmiot zagraniczny ma interes prawny w żądaniu oprocentowania z tytułu opóźnionego zwrotu podatku, a zatem przysługują mu uprawnienia strony postępowania podatkowego.

Jednocześnie, sąd stwierdził, że oprocentowanie zawsze dzieli los należności głównej i jest z nią nierozerwalnie związane. Oznacza to, że skoro postępowanie w sprawie zwrotu VAT toczy się w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej, przepisy Ordynacji podatkowej należy stosować również w postępowaniu dotyczącym zwrotu oprocentowania z tytułu nieterminowego zwrotu podatku - brak jest bowiem przepisów szczególnych w tym zakresie. Zdaniem sądu, na konieczność zastosowania powołanych norm wskazuje m.in. art. 76b Ordynacji podatkowej, który nakazuje do zwrotu podatku stosować odpowiednie przepisy tej ustawy.

Oznacza to, że podmioty zagraniczne mogą domagać się oprocentowania kwot, które zostały im zwrócone z opóźnieniem bezpośrednio w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej - nie muszą odnosić się do argumentów poważniejszej natury, a mianowicie naruszenia zasady niedyskryminowania podmiotów zagranicznych w porównaniu z podmiotami polskimi. Gdyby argumentacja zaprezentowana w wyroku WSA nie została przejęta, zagadnienie braku oprocentowania od zwrotu VAT dla podmiotów zagranicznych trafiłoby przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Not. EM