Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Trzeba pamiętać, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Oznacza to, że odsetki od lokaty założonej w Polsce przez polskiego podatnika, który pracuje za granicą, np. w Wielkiej Brytanii, będą też opodatkowane.

Rozliczenie brytyjskich zarobków

Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów. Podatnik zarabiający w Wielkiej Brytanii może być zmuszony do złożenia zeznania rocznego w kraju.

Jednak sposób rozliczenia z polskim fiskusem dochodów zagranicznych z Wielkiej Brytanii będzie zależny od tego, czy jednocześnie polski podatnik uzyskał dochody w Polsce. Określa to umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta między Polską a Wielką Brytanią i Irlandią Północną. W umowie tej zastosowano jako sposób unikania podwójnego opodatkowania tzw. metodę wyłączenia z progresją.

W konsekwencji należy złożyć zeznanie roczne w Polsce na druku PIT-36 (wraz z załącznikiem PIT/ZG) tylko wówczas, gdy podatnik uzyskiwał w ciągu roku dochody w Wielkiej Brytanii i opodatkowane dochody w Polsce. W sytuacji, gdy jedynym dochodem były zarobki uzyskiwane za granicą, nie występuje obowiązek składania zeznania rocznego w Polsce.

Podatek od kapitałów pieniężnych

W przypadku dochodów z odsetek od lokat bankowych istnieje inny tryb rozliczania, gdyż stanowią one inne źródło przychodów (kapitały pieniężne).

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się między innymi odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Od tak uzyskanych przychodów pobiera się 19-proc. zryczałtowany podatek dochodowy i nie łączy się ich z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych według skali. W przypadku lokat bankowych płatnikiem podatku jest bank. To bank nalicza, pobiera i odprowadza podatek, a podatnik nie wykazuje dochodu ani podatku z tego tytułu w zeznaniu rocznym.

Oznacza to, że uzyskując dochody z pracy w Wielkiej Brytanii i przychody z odsetek od lokat założonych w Polsce podatnik nie będzie musiał składać zeznania rocznego. Obowiązek taki istniałby, gdyby polski podatnik zarabiał w Wielkiej Brytanii i w Polsce np. z umowy o pracę lub prowadząc własną działalność gospodarczą.

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

• posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych)

• lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

19 proc. wynosi podatek od odsetek od lokat bankowych