JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Na podstawie umów sprzedaży zawartych ze spółdzielnią mieszkaniową podatnicy nabyli prawa do udziałów w użytkowaniu wieczystym nieruchomości wraz z prawem do własności znajdujących się na niej naniesień, stanowiących wiatę parkingową z wydzielonymi miejscami parkingowymi. Współużytkownicy działają na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o współwłasności, w ramach których użytkują parking dla własnych celów. Koszty utrzymania parkingu (dozór, energia, opłaty za telefon i inne) pokrywane są z zaliczkowych opłat współużytkowników. Na podstawie powołanej uchwały zarządzanie nieruchomością powierzono dwuosobowemu zarządowi. Zarząd w ramach swych zadań zatrudnia na podstawie umowy zlecenia pracowników dozoru parkingu. Od wypłaconych z tego tytułu wynagrodzeń opłacane są składki emerytalno-rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne do ZUS. Do urzędu skarbowego odprowadzany jest podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19 proc. należności po uwzględnieniu 20-proc. kosztów uzyskania przychodu. Czy zarząd parkingu właściwie nalicza koszty uzyskania przychodów i odprowadza podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych osobom zatrudnionym na podstawie umów zlecenia?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Zgodnie z art. 13 pkt 8 ustawy o PIT za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, uważa się m.in. przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło uzyskane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki niemającej osobowości prawnej. W myśl art. 41 ust. 1 i 1a ustawy o PIT, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są zobowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19 proc. należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodu w wysokości określonej w art. 22 ust. 9, tj. w wysokości 20 proc. uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o składki potrącone przez płatnika, ze środków podatnika, na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o PIT. Tak obliczoną zaliczkę zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pobraną przez płatnika, zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, lecz nie więcej niż o jej część stanowiącą 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki i przekazuje na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla płatnika.

Postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie z 6 lipca 2007 r., nr IB/415-21/07.

EWA MATYSZEWSKA