AKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Rolnik ryczałtowy sprzedający tzw. kwotę mleczną lub sprzęt rolniczy nie jest opodatkowany z tytułu dokonania tej czynności podatkiem od towarów i usług. Podobnie kupujący, który jest podatnikiem VAT, nie ma obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu samego nabycia. Czy w takim przypadku rolnik będący czynnym podatnikiem VAT, kupując od rolnika ryczałtowego tzw. kwotę mleczną lub sprzęt rolniczy, ma obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

ODPOWIEDŹ IZBY

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 450) podatnikowi temu podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. W myśl art. 22 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. nr 93, poz. 897 z późn. zm.) producent, któremu przysługuje prawo do indywidualnej ilości referencyjnej lub jej części może je zbyć wyłącznie na rzecz innego producenta posiadającego gospodarstwo na terenie tego samego oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego. Przedmiotem umowy może być tylko niewykorzystana w danym roku kwotowym indywidualna ilość referencyjna.

Ustawa ta stanowi ponadto, że wskazana umowa powinna być zawarta w formie pisemnej, a dla swojej skuteczności wymaga zatwierdzenia w drodze decyzji przez właściwego miejscowo dla zbywcy dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego. Jednocześnie ustawodawca wskazuje, że jedynie w sprawach nieuregulowanych w ustawie o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych do umowy stosuje się tu odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży.

Obecnie część indywidualnej ilości referencyjnej może zostać oddana w użytkowanie innemu producentowi, a zatem umowa zbycia prawa do indywidualnych ilości referencyjnych jako umowa niewymieniona w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlega temu podatkowi.

Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, ośrodek zamiejscowy w Ciechanowie z 19 lipca 2007 r., nr 1461/DCi-III/415-1/1/07/TS.

EWA MATYSZEWSKA