PrzemysŁaw Polkowski

doradca podatkowy, Kancelaria Chałas i Wspólnicy

Tak

Zakup samochodu ciężarowego o wartości 3 tys. zł oraz późniejsze wydatki na jego eksploatację, jak paliwo, naprawy, konserwacja, można zaliczyć jednorazowo w koszty uzyskania przychodów.

Podatnik nabywający używany samochód ciężarowy będzie miał możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych. W myśl art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych amortyzacji podlegają, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu, inne przedmioty, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu, zwane środkami trwałymi. Odpisów dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych, za którą w myśl art. 22g ustawy uważa się - w razie nabycia w drodze kupna - cenę ich nabycia. Podatnik może indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanego auta po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy.

Jednakże ze względu na niską wartość i pracochłonność ewidencjonowania odpisów amortyzacyjnych warto dokonać pomniejszenia przychodu, jednorazowo zaliczając wydatek do kosztów uzyskania przychodów. Taką opcję przewiduje art. 22d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 3,5 tys. zł. Wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania. Wspomnieć również trzeba, że można pominąć takie składniki majątku w ewidencji środków trwałych.

Podczas użytkowania pojazdu podatnik będzie miał możliwość uwzględniania w rozliczeniu wydatków poniesionych zarówno na paliwo do auta, jak też poniesionych w związku z jego naprawami czy konserwacją. Zwrócić przy tym należy uwagę na art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłączający z kosztów poniesione wydatki z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. W takim przypadku wydatki podatnika mogłyby być limitowane. Istotne jest więc to, aby nabyty samochód nie tylko z nazwy spełniał definicję samochodu ciężarowego, ale jednocześnie jego parametry wykluczały zakwalifikowanie go do aut osobowych w rozumieniu art. 5a pkt 19 ustawy. W pewnych wypadkach konieczne będzie również uzyskanie zaświadczenia o badaniu technicznym przeprowadzonym przez okręgową stację kontroli pojazdów.

(EW)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 5a pkt 19, art. 22a ust. 1, art. 22g oraz art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).