PORADA

Czy opłata środowiskowa uiszczana na rachunek urzędu marszałkowskiego może być zaliczona do kosztów podatkowych - pyta czytelnik GP.

Opłata za korzystanie ze środowiska naturalnego ponoszona jest na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i jest ściśle związana z uzyskanym przychodem. Do ponoszenia tej opłaty są zobowiązane podmioty korzystające ze środowiska. Opłata jest uiszczana za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz składowanie odpadów.

Przedsiębiorcy muszą więc w zależności od profilu swojej działalności odprowadzać obowiązkową opłatę środowiskową. Kosztami podatkowymi są natomiast koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Niewątpliwie opłaty środowiskowe taki warunek spełniają. W konsekwencji mogą one być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przez prowadzącego działalność gospodarczą.

Jednocześnie przepisy ustawy o PIT wyłączają z możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywien i kar. Do kosztów nie zalicza się też kar, opłat i odszkodowań oraz odsetek od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska. Oznacza to, że administracyjne kary pieniężne w razie korzystania ze środowiska z przekroczeniem lub naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu lub innej decyzji nie będą mogły być zaliczone do kosztów podatkowych.