PaweŁ MaŁecki

doradca podatkowy, Kancelaria Doradców i Audytorów w Poznaniu

Tak

Jeśli pracodawca wypłaci byłemu pracownikowi zapomogę wyższą niż 2280 zł, to od powstałej nadwyżki należy pobrać 10-proc. podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej ustawa o PIT) zwolnione z podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł. W przypadku gdy pracownik otrzyma zapomogę w wyższej wysokości, od nadwyżki ponad wspomnianą kwotę należy zapłacić podatek. Zgodnie z art. 12 ustawy o PIT za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Zatem nadwyżka ponad 2280 zł otrzymanej przez pracownika zapomogi traktowana jest jako przychód ze stosunku pracy i jest opodatkowana na zasadach ogólnych. Pracodawca powinien od tej kwoty pobrać zaliczkę na podatek i wykazać opisany dochód na deklaracji PIT-11 w informacji rocznej.

Natomiast w przypadku zapomogi wypłacanej emerytowi zastosowanie znajduje art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, stanowiący, że od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w wysokości 10 proc. należności. Zatem w tym przypadku zostanie pobrany zryczałtowany 10-proc. podatek dochodowy od nadwyżki przekraczającej kwotę 2280 zł w roku podatkowym.

(EM)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 21 ust. 1 pkt 26 oraz art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).