Lipiec. KRBR zatwierdziła sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Tekst sprawozdania dostępny jest na stronie internetowej KIBR.
Więcej www.kibr.org.pl
Lipiec. KRBR zatwierdziła roczne sprawozdanie finansowe za 2006 rok Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Bilans po stronie aktywów i pasywów wykazał sumę 37 434 590,39 zł. Rachunek zysków i strat wykazał zysk netto w kwocie 1 301 088,46 zł. Zysk netto przeznaczony został na zwiększenie funduszu podstawowego Izby.
Więcej www.kibr.org.pl
9-13 lipca w Warszawie odbyło się setne posiedzenie Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) - IAASB. Omówiono m.in. zagadnienia dotyczące rewizji finansowej, w tym badanie grup kapitałowych (MSRF 600), sprawozdanie biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego (MSRF 700), sprawozdanie biegłego rewidenta z badań specjalnego przeznaczenia (MSRF 800), korzystanie z usług rzeczoznawcy (MSRF 620).
Więcej www.skwp.pl
16 lipca w siedzibie KIBR odbył się warsztat na temat wdrożenia MSSF w krajach Unii Europejskiej. Organizatorami byli: KIBR oraz Instytut Biegłych Rewidentów Anglii i Walii (ICAEW). Celem warsztatu przede wszystkim było zaprezentowanie wyników, przeprowadzonego przez ICAEW na zlecenie Komisji Europejskiej, badania na temat implementacji MSSF i znowelizowanych dyrektyw w zakresie rachunkowości.
Więcej www.kibr.org.pl
24 lipca odbyło się spotkanie doradców podatkowych z Regionu Mazowieckiego organizowane przez Mazowiecki Oddział KIDP. Program spotkania obejmował m.in. sprawy bieżące Oddziału i Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Doradcy mieli też możliwość wysłuchania szkolenia dotyczącego kompleksowej przebudowy rozliczania podatku od towarów i usług w świetle nowelizacji ustawy o VAT.
Więcej www.kidp.mazowiecki.pl
7-9 września Zarząd Lubuskiego Oddziału KIDP organizuje dwudniowe szkolenie. Proponowana tematyka ma obejmować rozliczenia w zakresie ZUS pracowników delegowanych do pracy za granicą, zmiany w ustawie VAT oraz środki trwałe w podatkach dochodowych.
Więcej www.kidplubuski.pl
24-25 października w Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja pt. Rachunkowość i rewizja finansowa - wspólny interes w zakresie sprawozdawczości finansowej. Program i pozostałe informacje o konferencji dostępne są na stronie internetowej KIBR.
Więcej www.kibr.org.pl