Ministerstwo Finansów opublikowało obwieszczenie z 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, które będą miały zastosowanie w 2008 roku. W obwieszczeniu zrealizowano dyspozycję przewidzianą w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.), zgodnie z którą minister finansów ogłasza, w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim, górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych - opłaty targowej, miejscowej i uzdrowiskowej.

Stawki obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają zmianie na następny rok w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy.

Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. Zgodnie z komunikatem GUS z 13 lipca 2007 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z 23 lipca 2007 r. nr 44, poz. 524 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2007 roku wyniósł 2,2 proc. Wobec tego resort finansów przeliczył górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w oparciu o aktualny wskaźnik.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl