Umowy o dzieło, zgodnie z którymi to zlecający ponosi odpowiedzialność z tytułu wykonania dzieła wobec osób trzecich, nie podlegają VAT.
ORZECZENIE
Podatnik w kwietniu 2005 r. wystąpił do organów podatkowych o interpretację przepisów o VAT. Wyjaśnił, że zawiera umowy o dzieło na wykonanie zdjęć do filmów fabularnych i na wyreżyserowanie filmów reklamowych. Podkreślił, że ostatecznie przenosi prawa autorskie do wykonanych dzieł na zlecającego. Twierdził, że skoro umowy określają warunki wykonania, wynagrodzenia, a także odpowiedzialność zlecającego wobec osób trzecich, nie musi płacić VAT.
Organy podatkowe uznały jednak, że podatnik nie korzysta z wyłączenia z VAT przewidzianego w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Wnioskodawca zawiera umowy sprzedaży majątkowych praw autorskich do dzieła, które powstanie w przyszłości. Tym samym podatek płacić powinien. Argumentację taką podzielił też sąd administracyjny I instancji. Sąd ten uznał, że samo umieszczenie w umowie elementów nawiązujących w swej treści do wymogów zawartych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT nie wystarcza do uznania, że nie mamy do czynienia z wykonywaną samodzielnie działalnością gospodarczą. Sprawa trafiła do NSA.
Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną podatnika. Uznał, że w tym konkretnym przypadku czynności wskazane przez operatora podejmowane na podstawie spornych umów nie podlegają VAT. W ocenie sądu analiza zapisów umów świadczy, że spełniają warunki przewidziane w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT. Sąd zwrócił uwagę zwłaszcza na postanowienia wyłączające odpowiedzialność skarżącego wobec osób trzecich.
Wyrok jest prawomocny.
Sygn. akt I FSK 935/07