JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Podatnik od 1995 roku wydzierżawiał nieruchomość na działalność gospodarczą. W 1999 roku po zakończeniu postępowania podatkowego otrzymał decyzję organu, którą zakwestionowano możliwość zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów ze względu na zakwalifikowanie ich jako inwestycji w obcym środku trwałym. W związku z tym w 1999 roku wprowadzono do ewidencji środków trwałych wartość poniesionych nakładów na przedmiotową nieruchomość i amortyzowano przy zastosowaniu 10-proc. stawki. W styczniu 2006 roku podatnik nabył tę nieruchomość i wprowadził do ewidencji środków trwałych. Czy można kontynuować amortyzację inwestycji w obcym środku trwałym według metod i zasad stosowanych przed nabyciem środka trwałego?

ODPOWIEDŹ IZBY

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż grunty lub prawa wieczystego użytkowania gruntów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zgodnie z art. 22j ust. 4 pkt 1 ustawy o PIT podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla przejętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych, z tym że dla inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach - okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.

Ustawa o PIT nie zawiera definicji inwestycji w obcych środkach trwałych, a jedynie w art. 22g ust. 7 ustawy o PIT reguluje sposób ustalania ich wartości początkowej, odsyłając do zasad ogólnych ustalania wartości początkowej środków trwałych zawartych w ust. 3-5 tego artykułu. W praktyce przyjmuje się, że inwestycją w obcym środku trwałym są nakłady poniesione przez podatnika na ulepszenie (polegające na przebudowie, rozbudowie), rekonstrukcję, adaptację lub modernizację środka trwałego używanego przez niego w prowadzonej działalności gospodarczej, a niestanowiącego jego własności. Dotyczy to środka trwałego używanego na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

W sytuacji, gdy czas trwania takiej umowy będzie krótszy niż okres amortyzowania inwestycji w obcym środku trwałym - wówczas nieumorzona wartość ta- kiej inwestycji nie stanowi co do zasady kosztu uzyskania przychodów.

Wyjątkowa sytuacja występuje wówczas, gdy podatnik nabędzie środek trwały, w którym dokonał inwestycji, a ta nie jest jeszcze całkowicie zamortyzowana. Z sytuacją taką mamy do czynienia w omawianym przypadku.

Jakkolwiek przepisy ustawy o PIT nie wskazują trybu postępowania w takiej sytuacji, to uznać należy, że skoro odpisy amortyzacyjne od inwestycji w obcym środku trwałym dokonywane były przez dzierżawcę, to tym bardziej mogą być dokonywane (kontynuowane) przez właściciela aż do całkowitego ich umorzenia.

Podatnik ma również możliwość zastosowania metody polegającej na powiększeniu wartości początkowej nabytego środka trwałego o nieumorzoną wartość poczynionych w nim nakładów. Wybór metody należy do podatnika.

Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z 7 listopada 2007 r. (nr BI/4117-0069/07)

OPINIA

LESŁAW MAZUR

starszy konsultant w Ernst & Young

Rozstrzygnięcie dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku zasługuje na aprobatę. To, że przepisy o amortyzacji nie regulują specyficznie sytuacji, gdy podatnik nabywa środek trwały, który sam wcześniej ulepszył, nie oznacza, że można mu odmówić prawa rozpoznania kosztów z tytułu amortyzacji nieumorzonej części ulepszenia.

Istotne, że interpretacja uznaje za prawidłową nie tylko kontynuację amortyzacji inwestycji w obcy środek trwały po nabyciu tego środka. Alternatywnie podatnik może doliczyć nieumorzoną wartość ulepszenia do wartości początkowej nabytego składnika majątku.

Ta informacja jest ważna dla dużej grupy podatników (kupców, restauratorów), którzy dzierżawili nieruchomości, poczynili w nich znaczące nakłady, a następnie nabyli je za cenę pomniejszoną o wartość dokonanych ulepszeń. Interpretacja przepisów przedstawiona przez dyrektora gdańskiej izby potwierdza, że dokonają oni odpisów amortyzacyjnych od właściwej wartości nabytej nieruchomości i osiągnięty zostanie cel przepisów o amortyzacji.