SENTENCJA

SYGN. AKT II FZ 227/08

Podatnik wniósł do WSA skargę na decyzję samorządowego kolegium odwoławczego dotyczącą odmowy umorzenia zaległości podatkowych za 2007 rok. Sąd I instancji wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu stałego w kwocie 500 zł od tej skargi.

Skarżący wniósł do NSA zażalenie na zarządzenie wzywające do uiszczenia wpisu i zażądał jego uchylenia w części przewyższającej kwotę 131 zł. W jego ocenie brak było podstaw do żądania opłaty stałej, ponieważ zaskarżona decyzja w istocie dotyczyła należności pieniężnej. Spór pomiędzy skarżącym a organem podatkowym sprowadzał się do podstaw umorzenia tej zaległości. Dlatego w ocenie skarżącego należało pobrać wpis stosunkowy.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie skarżącego. Sąd przypomniał, że wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały. Co prawda, podział tych kategorii spraw nie jest prosty. Użyte w przepisie sformułowanie w sprawach, których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne, jest wyrażeniem nieostrym i stanowi daleko idące uproszczenie. Przedmiotem zaskarżenia mogą być bowiem nie tylko należności pieniężne, ale także określone akty i czynności, np. akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego czy skargi na bezczynność organów administracji. Dlatego też, zdaniem sądu, bardziej trafne jest określenie spraw podlegających wpisowi stosunkowemu, jako spraw, w których przedmiotem zaskarżenia są akty lub czynności kreujące określoną należność pieniężną, bądź stwierdzające jej istnienie.

Decyzja objęta skargą do WSA dotyczy odmowy umorzenia zaległości podatkowej. W tego rodzaju sprawach spór nie sprowadza się do kwestionowania konkretnej należności pieniężnej, a dotyczy jedynie ustalenia istnienia bądź nieistnienia określonych ustawowo przesłanek uzasadniających umorzenie zaległych zobowiązań podatkowych. Zaskarżona decyzja nie nakłada tym samym na skarżącego określonych zobowiązań mających wartość pieniężną ani ich nie ustala. Z tego powodu w rozpatrywanej sprawie wpisem należnym od skargi jest wpis o charakterze stałym w kwocie 500 zł.