Jedną z pozytywnie ocenianych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących od 1 stycznia 2007 r. jest możliwość dokonywania przez pewną grupę podatników jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od określonych grup środków trwałych. Regulacje dotyczące przyśpieszonej amor- tyzacji zostały zawarte w art. 22k ust. 7-12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej ustawa o PIT).

Wątpliwości podatników

Magdalena Mucha-Prymas, menedżer podatkowy w BDO Numerica, wskazała w rozmowie z nami, że analizując wątpliwości podatników co do właściwego rozumienia wprowadzonych przepisów, należy zwrócić uwagę na problem stosowania przyśpieszonej amortyzacji przez spółki cywilne. Niejednokrotnie powstaje bowiem pytanie, czy limit 50 tys. euro w przypadku spółki cywilnej powinien być liczony dla spółki jako podmiotu niebędącego osobą prawną czy też odnosi się on do poszczególnych jej wspólników.

- W piśmie z 29 czerwca 2007 r. o numerze MB8/ /522/2007 Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że w definicji małego podatnika wyraźnie wskazuje się, że jest to podatnik, u którego wartość przychodów ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 800 tys. euro - tłumaczyła Magdalena Mucha-Prymas.

Dodała, że art. 24 ustawy o PIT wskazuje, że spółki cywilne są zobowiązane prowadzić odpowiednio podatkową księgę przychodów i rozchodów bądź księgi rachunkowe oraz ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

- Ten fakt, zdaniem resortu finansów, jest naturalną konsekwencją stanu prawnego, w którym nabywcą środków trwałych jest spółka cywilna i to ona jest umocowana do prowadzenia ewidencji oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych - podkreśla nasza rozmówczyni.

Jednorazowy odpis

Według Agnieszki Adamczyk, konsultanta w departamencie doradztwa podatkowego HLB Frąckowiak i Wspólnicy, przepisy ustaw o podatkach dochodowych przewidują, że podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 tys. euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

- W przypadku spółek cywilnych podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy spółki, a nie sama spółka. To oznacza, że każdy ze wspólników pozostanie małym podatnikiem tak długo, aż przychody ze sprzedaży przypadające na tego wspólnika przekroczą limit ustawowy. Również limit do dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych do równowartości kwoty 50 tys. euro przysługuje każdemu ze wspólników - argumentowała Agnieszka Adamczyk.

Jej zdaniem przyjęcie interpretacji, że limit ten jest wspólny dla wszystkich wspólników spółki cywilnej prowadziłoby do trudnego do zaakceptowania wniosku, że zasady opodatkowania działalności prowadzonej indywidualnie są korzystniejsze niż dla prowadzących działalność w ramach spółki cywilnej.

MAŁY PODATNIK

Mały podatnik to taki, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800 tys. euro.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl