Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg wykazujących przychody, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej.

Obecnie obowiązuje w tym zakresie rozporządzenie ministra finansów z dnia 22 września 2006 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. nr 181, poz. 1329), określające normy szacunkowe dochodu, których okres obowiązywania ograniczony został do roku podatkowego 2007.

Minister finansów w porozumieniu z ministrem rolnictwa, poczynając od roku podatkowego 2002, ogłasza w drodze rozporządzenia normy szacunkowe zmieniając je corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, ogłaszanemu przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Prezes GUS komunikatem z 25 maja 2007 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2006 roku (MP nr 34, poz. 400) ogłosił, że wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2006 roku w stosunku do 2005 roku wyniósł 102,6 proc. Dlatego MF, uwzględniając ogłoszony wskaźnik GUS, opracował projekt rozporządzenia w sprawie wysokości norm szacunkowych dochodu na 2008 rok. Generalnie każda z norm rośnie o kilka groszy (przykłady w ramce).

Przykładowe normy szacunkowe określone dla 2007 oraz 2008 roku

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl