Korespondencja z klientem oraz dokumenty przewozowe mogą być dowodami uprawniającymi do zastosowania zerowej stawki VAT.
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) podlega opodatkowaniu według stawki 0 proc. Konieczne jest jednak spełnienie przez podatnika warunku, że przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiadał on będzie w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy z innego kraju Unii.
Trzeba także pamiętać, że podatnik musi posiadać ważny numer VAT-PL, a w zgłoszeniu VAT-R/UE wskazany został zamiar dokonywania WDT.
Dowodami potwierdzającymi odbiór towarów będących przedmiotem WDT przez nabywcę mogą być: dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju; kopia faktury; specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.
W przypadku gdy dokumenty te nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia towaru do nabywcy znajdującego się poza Polską, dowodami mogą być również inne dokumenty. Może to być np.:
• korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie (np. e-mail),
• dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu,
• dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania,
• dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
Wskazane potwierdzenia podatnik zobowiązany jest posiadać w swojej dokumentacji przed złożeniem deklaracji podatkowej za okres, w którym transakcja została zawarta. Otrzymanie przez podatnika potwierdzenia po jej złożeniu upoważnia go jednak do dokonania korekty złożonej deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej, w której wykazał dostawę towarów
Podstawa prawna
• Art. 41, art. 13 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 i 2, art. 99 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).