Przy nabyciu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60 proc. kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca. Nie może to być jednak więcej niż 6 tys. zł. Tak wynika z art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wspomniane ograniczenie jednak w pewnych sytuacjach nie ma zastosowania. Nie dotyczy ono m.in. pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van (art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy). Ograniczeniem dotyczącym kwoty podatku naliczonego nie są objęte również pojazdy samochodowe, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków, a także pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków, jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu (art. 86 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy).

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych we wspomnianym art. 86 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów. Jest ono potwierdzone za pomocą zaświadczeń wydanych przez stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającym właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań. Wynika to z art. 86 ust. 5 ustawy o VAT.

Kopię zaświadczenia podatnik jest zobowiązany dostarczyć w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania do naczelnika urzędu skarbowego. Wynika to z art. 86 ust. 5a ustawy o VAT.

Może się zdarzyć, że w pojeździe, dla którego wydano zaświadczenie, zostały wprowadzone zmiany, w wyniku których pojazd nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 86 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o VAT. W takim przypadku podatnik powinien pisemnie zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o tych okolicznościach, w terminie siedmiu dni od ich zaistnienia. Wymóg ten zawarty jest w art. 86 ust. 5b ustawy o VAT.

JAK TO ZROBIĆ...

Uzyskanie zaświadczenia ze stacji kontroli pojazdów

PROBLEM: W jednej stacji kontroli pojazdów w naszym mieście określony typ pojazdu jest kwalifikowany jako spełniający wymagania ustawy o VAT. Z kolei w drugiej stacji ten sam typ pojazdu uznano za niespełniający wymagań. Czy zaświadczenia wydawane są dla konkretnych pojazdów czy też dla typów pojazdów?

ROZWIĄZANIE: Wydanie przez okręgową stację kontroli pojazdów zaświadczenia stwierdzającego, że konkretny pojazd nie spełnia warunków technicznych określonych w ustawie o VAT, nie upoważnia podatnika do uznania za podatek naliczony całej kwoty podatku związanego z nabyciem tego pojazdu. To, że w znajdującej się w tym samym mieście stacji kontroli pojazdów, inne pojazdy należące do danego typu uzyskały zaświadczenia potwierdzające spełnienie przez nie warunków, nie ma znaczenia. Trzeba bowiem pamiętać, że zaświadczenia wydawane są dla konkretnych pojazdów, a nie dla typów pojazdów.