Mariusz Orliński

ekspert podatkowy, kancelaria adwokatów i radców prawnych Ślązak, Zapiór i Partnerzy w Katowicach (zrzeszona w Consortio LEX)

Tak

Podatnik jest zobowiązany do zapłaty w Polsce 19 proc. podatku od całości uzyskanego dochodu. Okoliczność, że dane źródło przychodu jest w Niemczech zwolnione od opodatkowania, nie ma wpływu na sposób opodatkowania go w Polsce.

Do opodatkowania dochodów z oszczędności uzyskiwanych na terenie Niemiec będą miały zastosowanie przepisy niemieckiej ustawy podatkowej, polskiej ustawy o PIT i umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku podpisanej w Berlinie 14 maja 2003 r.

Zgodnie z treścią art. 30a ust. 1 pkt 2, 3 i 5 ustawy o PIT opodatkowaniu 19-proc. zryczałtowanym podatkiem podlega dochód z odsetek i dyskonta papierów wartościowych, odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą oraz od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych. Powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. Postanowienia art. 11 polsko-niemieckiej umowy przewidują, że odsetki mogą być opodatkowane zarówno w państwie źródła, jak i w państwie rezydencji podatnika, jednakże wysokość podatku pobieranego u źródła nie może przekroczyć 5 proc. kwoty brutto wypłacanych odsetek. Pod pojęciem odsetek w rozumieniu umowy należy rozumieć dochód z wszelkiego rodzaju wierzytelności w szczególności dochody z obligacji i skryptów dłużnych.

Jeżeli zatem podatnikowi potrącono w Niemczech podatek od wypłacanych kwot, przykładowo z tytułu wykupu obligacji czy też z lokat bankowych, to zapłacony tam podatek będzie podlegał odliczeniu od należnego w Polsce podatku, na mocy art. 30a ust. 9 ustawy o PIT i art. 24 wspomnianej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Analogicznie sytuacja będzie wyglądać, gdyby w Niemczech dany dochód był zwolniony z opodatkowania. Wtedy podatnik byłby zobowiązany do zapłaty w Polsce całego (19 proc.) podatku od uzyskanego dochodu. Tym samym okoliczność, że dane źródło przychodu jest w Niemczech zwolnione od opodatkowania, nie ma wpływu na sposób opodatkowania go w Polsce. To, że odsetki z lokat bankowych są w Niemczech zwolnione od opodatkowania nie ma wpływu na wysokość opodatkowania w Polsce.

Kwoty zapłaconego za granicą podatku, jak i kwoty zapłaconego podatku w Polsce należy wykazać w zeznaniu rocznym składanym przez podatnika PIT-36 wraz z załącznikiem PIT-X. Należy jednak nadmienić, że sposób kwalifikowania źródła dochodów (przychodów) należy do podatnika (a jeśli występuje płatnik, to do płatnika). Tym samym to na tym podatniku (płatniku) ciąży odpowiedzialność za prawidłowe zaklasyfikowanie uzyskanych dochodów do konkretnego źródła rodzącego obowiązek podatkowy. Tym samym, jeśli ze stanu faktycznego wynika, że podatnik uzyskał dochód z tytułu zysku z likwidacji lokat bankowych w Niemczech, to w Polsce musi on zastosować to samo źródło jako podstawę opodatkowania.

(MGM)

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 3 ust. 1-1a oraz art. 30a ust. 1 pkt 2, 3, 5, ust. 2 i ust. 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

■ Art. 11 oraz art. 24 umowy podpisanej w Berlinie 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.U. z 2005 r. nr 12, poz. 90).