ROBERT PASTERNAK

partner Deloitte

Wynagrodzenie wypłacane za granicą z tego tytułu może być traktowane jak należność licencyjna i podlegać w Polsce podatkowi u źródła. Dlatego też dla określenia skutków podatkowych takiej transakcji należy przeanalizować przepisy odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz protokołu do takiej umowy, który może przewidywać odmienne zasady opodatkowania dla niektórych rodzajów należności. Zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi przychody z należności za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, osiągnięte w Polsce przez podmioty zagraniczne, co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła w wysokości 20 proc. Jeżeli umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje odmienne zasady opodatkowania tego rodzaju przychodów, pierwszeństwo mają zasady zawarte w tej umowie. Jednak zastosowanie stawki wynikającej z umowy podatkowej albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym certyfikatem rezydencji.

Jako przykład warto wskazać polsko-francuską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z którą należności licencyjne pochodzące z Polski, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę we Francji, podlegają co do zasady opodatkowaniu we Francji. W każdym razie takie należności mogą być opodatkowane także w Polsce zgodnie z polskim prawem, lecz gdy osoba pobierająca należności licencyjne jest ich rzeczywistym odbiorcą, podatek ustalony w ten sposób nie może przekroczyć 10 proc. kwoty tych należności.

Uregulowania umowy podatkowej powinny być interpretowane przy uwzględnieniu protokołu do tej umowy, który stanowi jej integralną część. W pkt 4 protokołu do omawianej umowy stwierdzono, że: tylko postanowienia art. 7 lub art. 14 - w zależności od przypadku - mają zastosowanie do wynagrodzeń wszelkiego rodzaju płaconych za używanie lub prawo używania wyposażenia przemysłowego. W konsekwencji co do zasady, na gruncie polsko-francuskiej umowy należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania prawa lub rzeczy traktowane są jako należności licencyjne, opodatkowane 10-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym u źródła. Jednak na podstawie protokołu do tej umowy wybrane rodzaje należności, w tym wynagrodzenie płacone za używanie lub prawo używania wyposażenia przemysłowego, opodatkowane są zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zysków z przedsiębiorstw lub wolnych zawodów.